BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven

Reclamecampagne Eindhoven Airport


Onder de kop “Draagvlak voor Alders in de regio” werd op 18 november 2010 een onderzoek gepresenteerd dat door het bureau Trendbox in opdracht van Eindhoven Airport binnen de regio is uitgevoerd. Dat de uitslagen van dit onderzoek gekleurd zouden zijn, werd door de directeur van Eindhoven Airport met klem van de hand gewezen. Zijn argumentatie was dat als een bureau als Trendbox niet objectief en onafhankelijk zou zijn, ze binnen “no time out of business” zouden zijn. De realiteit is natuurlijk dat juist bureaus die uitkomsten presenteren die hun opdrachtgevers niet welgevallig zijn binnen de kortste keren failliet gaan.

Mensen die ervaring hebben in marktonderzoek weten dat je de uitkomsten van een dergelijk onderzoek in belangrijke mate kunt beïnvloeden door de inhoud en de volgorde van de vragen. Een voorbeeld uit het gepresenteerde onderzoek:

Er wordt gevraagd of men een aantal van 25 stijgende en 25 dalende vliegtuigen per dag veel of weinig vindt. Vervolgens wordt gemeld dat het Aldersadvies inhoudt dat dit aantal zal verdubbelen en wordt gevraagd of men dat acceptabel vindt. Voordat men deze vraag beantwoordt, wordt eerst verteld dat er allerlei hinderbeperkende en duurzaamheidsmaatregelen zullen worden ingevoerd, zoals stillere aanvliegprocedures en CO2 reductie op de luchthaven. Er wordt echter niet gezegd dat volgens datzelfde Aldersadvies de hinder met een factor drie zal toenemen.

Wat in dit verband ook niet gevraagd wordt is of men het acceptabel vindt dat op een zaterdag- of zondagochtend binnen één uur 10 vliegtuigen overkomen. Wat ook niet gemeld wordt is dat CO2 reductie op het vliegveld maar een ontzettend kleine fractie is van de totale CO2 uitstoot door het vliegverkeer zelf. Aan dat laatste wordt niets gedaan. Verder wordt niet verteld hoeveel effect de hinderbeperkende maatregelen überhaupt hebben; men laat ruimte voor een verkeerde interpretatie, namelijk dat door deze maatregelen een mogelijke toename van de hinder wel zal worden gecompenseerd. Ook wordt niet verteld dat hinderbeperkende maatregelen die worden bedoeld geen of nauwelijks effect hebben op opstijgende vliegtuigen.

Verder valt op dat in het onderzoek bepaalde vragen niet worden gesteld, terwijl dit wel voor de hand gelegen zou hebben. Een paar voorbeelden.

Er wordt gevraagd hoe vaak men op de burgerluchthaven Eindhoven Airport komt en of men mensen in de omgeving kent die voor hun werk (mede) afhankelijk zijn van Eindhoven Airport. Een gemiste kans is dat niet gevraagd is of men van Eindhoven Airport gebruik maakt voor zakelijke of voor privé reizen. Juist het mogelijke belang van Eindhoven Airport voor zakelijke reizen is bij de Alderstafel gebruikt als een argument om de luchthaven fors te laten groeien, terwijl er maar heel weinig gegevens over het zakelijk aantal reizigers beschikbaar zijn.

Nadat gevraagd is of men vindt dat men in de nabijheid van de luchthaven Eindhoven woont, wordt gevraagd hoe men het dan ervaart om in de nabijheid van deze luchthaven te wonen. Jammer genoeg wordt niet gevraagd of men eventueel zou willen verhuizen naar een woning dichterbij het vliegveld. Een vergelijkbaar onderzoek dat in 2008 door hetzelfde bureau Trendbox werd uitgevoerd gaf aan dat meer dan een derde van de mensen uit de regio beslist niet dichterbij het vliegveld zou willen gaan wonen. Juist een dergelijke vraag geeft een goed beeld van de manier waarop de mensen de (toekomstige) nabijheid van een vliegveld ervaren. Ook de vraag of men eventueel dichterbij het vliegveld zou willen gaan wonen als dit vliegveld de komende 10 jaar al drie keer zo veel overlast gaat veroorzaken wordt niet gesteld.

Natuurlijk zijn niet alleen de vragen, maar ook de antwoorden interessant. Mensen die ervaring hebben in marktonderzoek weten ook dat je de uitkomsten van een dergelijk onderzoek in belangrijke mate kunt sturen door deze antwoorden handig samen te vatten en te bundelen.


Onze analyse van de antwoorden voor de verschillende gemeenten levert het beeld dat op grond van de bekende geluidscontouren van het vliegveld te verwachten was. In de gemeenten in het verlengde van de start- en landingsbaan wordt de meeste hinder ervaren: Eersel, Son en Breugel, Best en St. Sint-Oedenrode. In de gemeenten dwars op de baan is de hinder minder: Veldhoven (met uitzondering van Oerle) en Oirschot, terwijl ook alleen het noordelijke deel van Eindhoven in het verlengde van de baan ligt.

Wanneer we de antwoorden van de hele regio samen nemen, blijkt dat 75% van de ondervraagde mensen zegt geen hinder te ervaren van het vliegverkeer. Natuurlijk suggereert de manier waarop het onderzoek door Eindhoven Airport wordt gepresenteerd dat het dan “wel goed zit”, maar dat is niet het geval. Liefst 25% van de mensen ervaart hinder van het vliegveld. Dit is niet de meerderheid, maar wel een nuttig gegeven voor diegenen die uiteindelijk een belangenafweging moeten maken. Als voorbeeld van een dergelijke belangenafweging kan het gebied binnen de zogeheten 35Ke geluidscontour rond een vliegveld dienen. In dit gebied ervaart 25% van de mensen ernstige geluidsoverlast. Ondanks het feit dat dus een meerderheid van de mensen in dit gebied geen ernstige geluidsoverlast ervaart, heeft de wetgever bepaald dat in dit gebied beslist geen woningbouw mag plaatsvinden en dat bestaande woningen moeten worden geïsoleerd. Het is duidelijk dat ook de wetgever bij een belangenafweging zich niet uitsluitend laat leiden door de mening van de meerderheid.

Bij de presentatie van het onderzoek door Eindhoven Airport worden vooral de positieve effecten van de luchthaven benadrukt, terwijl de extra hinder die het vliegveld zal gaan veroorzaken nogal wordt gebagatelliseerd. De nadelige effecten voor het milieu worden zelfs helemaal niet genoemd. Gezien de doelstelling van dit onderzoek, het maken van reclame voor extra groei van het civiele vliegverkeer, is dit niet verrassend.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp