BOW BOW
27 oktober 2010

Uitbreiding geluidsruimte Eindhoven Airport via aanpassing Regionale Overeenkomst


Op 12 oktober 2010 hebben de partijen die deel uitmaken van GLOBE, het orgaan dat toeziet op de uitvoering van de bestaande Regionale Overeenkomst tussen Eindhoven Airport, de omliggende gemeenten, de Provincie, de BOW en de BMF, overeenstemming bereikt over een bescheiden verdere groei van de geluidsruimte van Eindhoven Airport, met als tegenprestatie verbeterde afspraken over het bestrijden van hinder, veroorzaakt door dalende vliegtuigen, en het versneld invoeren van milieumaatregelen. Hiertoe wordt de bestaande Regionale Overeen- komst aangepast.

De aanpassing komt erop neer dat de geluidsruimte van Eindhoven Airport mag uitgroeien tot 4,1 km2, waar dat eerst maximaal 3,85 km2 was. Deze nieuwe geluidsruimte geldt met ingang van 2011.
In ruil hiervoor belooft Eindhoven Airport vier maatregelen door te voeren, die de gevolgen van het vliegen verder beperken. Twee daarvan betreffen het geluid, veroorzaakt door dalende vliegtuigen. Dit betreft het gebruik van “reduced flaps” tijdens de eindnadering en een onderzoek naar de mogelijkheden van “Idle Reverse Thrust” in plaats van “Full Reverse Thrust”. Verder komt er met ingang van april 2011 een verbod op de commerciële vliegtuigcategorieën D, E en F uit de Aircraft Noise Rating Index (lawaaiige toestellen) in het weekend. Hiernaast belooft Eindhoven Airport om per 31 december 2012 de eerste fase bereikt te hebben uit de ACI accreditatie voor CO2-reductie op luchthavens (het gaat dan om het vliegveld zelf en niet om de vliegbewegingen).

Deze aanpassing van de Regionale Overeenkomst valt binnen de kaders die door de ledenvergadering zijn aangegeven met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport. Het verheugt ons dat onder regie van de GLOBE partijen overeenstemming kon worden bereikt over een ontwikkeling die zowel voor de omgeving als voor Eindhoven Airport voordelen heeft.

Wijziging Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport:

De deelnemende partijen in de Regionale Overeenkomst;

 • overwegende dat in artikel 3, eerste lid, van de in 2003 gewijzigde Regionale Overeenkomst een tabel is opgenomen, waarin voor de jaren 2003 t/m 2014 de maximaal toegestane geluidsruimte voor de commerciële burgerluchtvaart op de luchthaven Eindhoven is vastgelegd;
   
 • overwegende dat in augustus 2009 de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in ingestelde beroepen tegen het aanwijzingsbesluit voor de luchthaven de geluidszone heeft vernietigd en, tot het moment dat een nieuw aanwijzingsbesluit in werking treedt, bij voorlopige voorziening een vervangende geluidszone heeft vastgesteld;
   
 • overwegende dat deze vervangende geluidszone is gebaseerd op een door de Afdeling bestuursrechtspraak gevraagde en onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag uitgevoerde berekening, waarbij binnen deze zone voor de burgerluchtvaart een geluidsoppervlakte van 4,1 km2 beschikbaar is;
   
 • overwegende dat in juni 2010 ter uitvoering van een adviesopdracht van het kabinet door de heer J.G.M. Alders als voorzitter van de Alderstafel Eindhoven een advies is uitgebracht over de luchthavenontwikkeling van Eindhoven, waarin in samenhang met het realiseren van maatregelen voor hinderbeperking en verduurzaming beduidende groeiperspectieven worden geboden voor de burgerluchtvaart;
   
 • overwegende dat het genoemde advies niet door alle partijen (volledig) wordt gedragen;
   
 • overwegende dat over dit advies nog besluitvorming moet plaatsvinden door het (nieuwe) kabinet en de Tweede Kamer;
   
 • overwegende dat de civiele luchthavenexploitant Eindhoven Airport in 2011 de grens van de toegestane geluidsruimte in de Regionale Overeenkomst gaat bereiken en voor de overgangsperiode tot inwerkingtreding van het nieuwe luchthavenbesluit (opvolger van aanwijzingsbesluit) de bij voorlopige voorziening gegeven geluidsoppervlakte van 4,1 km2 wil benutten om groei te kunnen accommoderen;
   
 • overwegende dat Eindhoven Airport in samenhang met het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheid een viertal concreet benoemde hinderbeperkende en duurzaamheidsmaatregelen uit het Aldersadvies versneld gaat oppakken;
   
 • overwegende dat partijen het binnen de hiervoor genoemde context redelijk en billijk vinden om de Regionale Overeenkomst op deze ontwikkeling aan te passen;


komen het volgende overeen:
 1. het huidige artikel 3 van de (gewijzigde) Regionale Overeenkomst, eerste lid, wordt vervangen door een nieuw artikel 3, eerste lid, dat als volgt komt te luiden: “1. Met ingang van 2011 zal jaarlijks worden uitgegaan van een maximale 35 Ke-oppervlakte van 4,1 km2, waarbinnen Eindhoven Airport vrij is burgerluchtvaart te accommoderen”.
   
 2. deze wijziging vindt plaats onder de voorwaarde dat Eindhoven Airport de volgende hinderbeperkende en duurzaamheidsmaatregelen uit het Aldersadvies van juni 2010 als volgt versneld zal oppakken:
  1. het is het streven om het gebruik van “reduced flaps” tijdens de eindnadering uiterlijk per 31 december 2012 in het AIP te hebben opgenomen;
    
  2. per 1 april 2011 wordt voor de weekenden een verbod ingesteld voor starts en landingen van de commerciële vliegtuigcategorieën D, E en F uit de ACI Aircraft Noise Rating Index;
    
  3. per direct zal het onderzoek worden gestart naar de mogelijkheden van het adviseren van “idle reverse thrust” in plaats van “full reverse thrust” alsmede de overleggen daartoe met de luchtvaartmaatschappijen;
    
  4. per 31 december 2012 heeft Eindhoven AIrport de eerste fase (“level mapping”) bereikt uit de ACI accreditatie voor CO2-reductie op luchthavens.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Eindhoven op 12 oktober 2010.

Partijen:
Eindhoven Airport N.V.,
Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap,
Brabantse Milieufederatie,
Gemeente Best,
Gemeente Eersel,
Gemeente Eindhoven,
Gemeente Oirschot,
Gemeente Veldhoven,
Provincie Noord-Brabant,
 

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp