BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven

Rapport Commissie van Wijzen: Voortzetting van Globe (2008)


Het Gezamenlijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven (GLOBE) heeft met waardering kennisgenomen van het rapport van de Commissie van Wijzen. Deze Commissie van Wijzen heeft bestaan uit de Noord-Brabantse bestuurder mevrouw Baartmans-van den Boogaart, die heeft gefungeerd als voorzitter, bouwondernemer de heer Hurks uit Eindhoven en hoogleraar Milieukunde de heer Reijnders. De commissie had de opdracht gekregen een analyse uit te voeren naar het vastlopen van het proces rond de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst.

Het rapport “Voortzetting van GLOBE” geeft een goede analyse van het functioneren van overlegorgaan GLOBE en bevat bouwstenen voor de toekomst. Unaniem hebben de negen in GLOBE samenwerkende partijen de volgende afspraken gemaakt:
 1. De huidige regionale overeenkomst vormt de basis voor het functioneren van GLOBE.
   
 2. Tal van ontwikkelingen (economie, milieu, landelijke wetgeving, mondiale klimaateffecten) maken een actualisatie van de overeenkomst nodig.
   
 3. Een geactualiseerde regionale overeenkomst dient gebaseerd te zijn op een brede visie op de toekomst van Eindhoven Airport, passend in het concept van Brainport.
   
 4. De besluitvorming binnen GLOBE zal efficiënter worden voorbereid door een duidelijke scheiding aan te brengen tussen bestuurlijke en operationele aspecten.
   
 5. Globe zal ook een zogeheten klachtencommissie instellen die zich buigt over al dan niet vermeende overtredingen van de regionale overeenkomst.
   
 6. De huidige voorzitter van GLOBE, de heer Eikema, zal deze functie in ieder geval tot 1 januari 2010 blijven vervullen. Hij heeft daarvoor de volledige steun van alle in GLOBE participerende partijen. De voorzitter zal op korte termijn een voorstel doen over de invulling van de secretaris.
   
 7. GLOBE heeft ook stilgestaan bij de activiteiten die de Rijksoverheid voor de regio in gang gaat zetten in de vorm van een regionale “Tafel van Alders”. GLOBE gaat er vanuit dat naast een vertegenwoordiging van landelijke instanties alle GLOBE-partners en andere relevante regionale partijen ook worden uitgenodigd voor het overleg aan deze “Tafel van Alders”. Idealiter zullen GLOBE-partijen maatgevende elementen van de toekomstvisie gezamenlijk inbrengen aan de “Alders Tafel”.
Lees hier het advies (.pdf)

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp