Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Airport: vestiging vaste basis onmogelijk (Eindhovens Dagblad, 19 december 2007)

Nu de openingstijden van Eindhoven Airport ongewij­zigd blijven, is de kans verkeken dat Ryanair of een andere lucht­vaartmaatschappij nog investeert in een vaste basis. „Daar zijn onze huidige openingstijden gewoon te krap voor”, zegt Joost Meijs, direc­teur commercial services van Eind­hoven Airport. Ryanair hield zich gisteren zelf op de vlakte. „Het is nog te vroeg om conclusies te trek­ken”, aldus een woordvoerder. 

Na Best en Veldhoven stemde ook de Eerselse gemeenteraad gistera­vond unaniem tegen de overeen­komst, vanwege de geluidsoverlast en milieuvervuiling voor de Eersel­se kernen. De raad vond wel dat Eersel mee moet blijven praten in Globe, het Gezamenlijk Luchtha­ven Omwonenden Beraad Eindho­ven. 
De gemeenteraad van Oirschot heeft de behandeling van het voorstel uitgesteld. 

Meijs noemt het besluit van de raden om de regionale overeenkomst niet open te breken ‘teleurstel­lend’. „Maar dat is democratie. Wij hebben gestreefd naar een hele goede overeenkomst. Het voorstel is een echte verbetering voor de re­gio, met meer aandacht voor mi­lieu en economie.” Zonder vaste basis van Ryanair of een andere maatschappij zal Eindhoven Air­port ‘ niet omvallen’, stelt Meijs. „Wij zijn een gezond bedrijf, ook zonder basis. Maar dat zou wel bij­dragen aan de ontwikkeling van de regio, van Brainport.” 

Eindhoven Airport komt dit jaar aan 1,5 miljoen passagiers. De ver­wachting was dat dit aantal zou groeien tot een kleine 3 miljoen met de beloofde investeringen van Ryanair. De nieuwe terminal heeft een capaciteit die op dit aantal pas­sagiers is berekend. Deze groeiver­wachtingen lijken nu niet meer haalbaar. 

Voorzitter Klaas Kopinga van de Belangenbehartiging Omwonen­den Welschap (BOW) wil een on­derzoek naar de gang van zaken rond de vernieuwing van de regio­nale overeenkomst. „Hoe kon het dat colleges aan de leiband zijn gaan lopen van Eindhoven Air­port? Dit mag nooit meer zo ge­beuren. Wij moeten verder praten op basis van gelijkwaardigheid.” Daarmee doelt Kopinga op het overleg binnen Globe. Kopinga vindt het een voordeel dat het ge­sprek over de toekomst van Eind­hoven Airport nu kan worden ge­voerd zonder de druk die Ryanair uitoefende op de directie van de luchthaven. 

De Brabantse Milieu Federatie (BMF), die ook in Globe is vertegenwoordigd, vindt dit het juiste moment om meer energie te steken in plannen om een snelle treinverbinding aan te leggen tus­sen Eindhoven en het Duitse Düs­seldorf. Daarmee zou Eindhoven onderdeel worden het Europese hoge snelheidsnet, zegt Michiel Visser van de BMF. Visser noemt het ‘ uiterst belangrijk’ dat de ge­meenteraden van Best en Veldho­ven zich hebben gekeerd tegen de nieuwe regionale overeenkomst. Hij wil zo snel mogelijk overleg binnen Globe. Visser wil dan ook het militaire deel van de luchtha­ven in de discussie betrekken. Hij hoopt erop dat de nieuwe staatsse­cretaris van Defensie, CDA'er Jack de Vries, wel bereid is om te pra­ten over beperking van het mili­tair vliegverkeer. 



‘Grens aan militair vlieglawaai’ (Eindhovens Dagblad, 19 december 2007)

Er moet een grens worden gesteld aan het militaire gebruik van de luchtmachtbasis Eindhoven. Dat heeft de gemeente­raad van Veldhoven unaniem in een motie vastgelegd. 

Alle fracties vinden dat Defensie minder overlast moet veroorza­ken, bijvoorbeeld door vrijwillig het aantal vluchten te limiteren of door aanschaf van vliegtuigen die minder lawaai produceren. Defen­sie heeft nu het recht om in een ge­bied van 21 vierkante kilometer ge­luidoverlast te veroorzaken. Dat ge­beurt nu overigens nooit, maar kan wel. Dat acht de Veldhovense raad veel te veel, zeker als daarbij het lawaai van civiele luchtvaart wordt opgeteld. 

De raad vraagt zich ook af waarom vier van de vijf militaire luchtmachtbases in de dichtbevolkte provincie Noord-Brabant moeten liggen. Dat gaat, naast Eindhoven, om Vol­kel, Woensdrecht en Gilze-Rijen. Ook stelt de raad dat de ‘hoog tech­nologische uitstraling van Brain­port zich absoluut niet verdraagt met oefenende jachtvliegtuigen’. Daarbij doelt de raad om de tijde­lijke stationering van twaalf F16’s van de basis Leeuwarden op de Eindhovense basis, dit najaar. 



Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp