Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


AFSPRAAK IS AFSPRAAK

Open brief aan Paul Rüpp (15 januari 2008) 


De gedeputeerde Paul Rüpp heeft gemeend op een receptie bekend te moeten maken dat de Provincie eist dat de verruiming van de openingstijden van Eindhoven Airport een feit wordt, wat de resultaten van de lopende beraadslagingen in de gemeenteraden over verruiming ook mogen zijn. Zo niet, dan zal de Provincie de democratische inbreng van de gemeenten en de bestaande Regionale Overeenkomst aan de kant schuiven. Flinke taal, waarvan vooralsnog niet duidelijk is of dit een standpunt van Rüpp persoonlijk is of beleid van de provincie. Hoe dan ook, er zijn hierover wel en paar opmerkingen te maken.

Wij willen hier afzien van kanttekeningen bij de onderhandelingsmethode en de regenteske bestuursstijl die de gedeputeerde kennelijk aanhangt. Wij menen dat deze stijl al geruime tijd geleden is afgezworen, maar laten dat onderwerp graag aan anderen over.

Wel vinden wij het merkwaardig dat het beroep op het al dan niet bestaande vetorecht van de provincie juist nu onder de aandacht wordt gebracht. De afgelopen maand is namelijk, mede door de democratische inbreng van gemeenteraden, de steun voor de verruiming van de openingstijden, vooral in het weekend, tot vrijwel nul afgebladderd. Eerder had Rüpp in een brief aan de Staatssecretaris van Defensie over deze steun al een te grote broek aangetrokken door te melden dat het bestuurlijke draagvlak in de omgeving unaniem was! In feite heeft nog geen enkele gemeente het concept voorstel van Rüpp en consorten geaccepteerd. Integendeel, daar waar er over beslist is, werd het afgewezen. De poging van Rüpp en Eindhoven Airport dreigt dus uit te lopen op een volledig fiasco. Kennelijk tijd voor een wanhoopssprong.

Op dit moment bestaat er een Regionale Overeenkomst. Deze eindigt pas in 2015, is ondertekend door alle partijen, bij hun volle verstand, en heeft het mogelijk gemaakt dat Eindhoven Airport groeide van een slaperig vliegveldje tot een regionale luchthaven van betekenis. Waar de gedeputeerde het idee vandaan haalt dat deze overeenkomst vervalt en dat de Provincie kan doen wat ze wil als de nieuwe wet RBML van kracht wordt, is een raadsel. In het kader van de RBML worden onder meer grenzen gesteld aan het geluid en de openingstijden. Het luchthavenbesluit, waarin dit wordt geregeld, wordt vastgesteld door de minister van Defensie, nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de provincie en de gemeenten in de regio. De provincie heeft dus helemaal geen uitzonderingspositie. De wet legt vast hoeveel geluid er geproduceerd MAG worden, niet hoeveel er geproduceerd MOET worden. Er wordt in de wet geregeld wanneer van het vliegveld gebruik KAN worden gemaakt, niet dat er dan ook gebruik van MOET worden gemaakt. Partijen kunnen dus altijd nadere begrenzingen overeenkomen, zolang deze maar niet uitkomen boven wat wettelijk mag. Dit geldt altijd, dus ook voor de RBML. De conclusie van Rüpp dat de Regionale Overeenkomst straks vervalt, is dus nergens op gebaseerd en lijkt vooral bedoeld voor de bühne en als bangmakerij.

De door Rüpp gehanteerde argumenten voor de verruiming zijn niet onderbouwd, vaag en voornamelijk napraten van Eindhoven Airport. Zijn bewering is dat de verruiming van openingstijden een voorwaarde is voor continuïteit en stabiliteit. Ofschoon wij meerdere malen hebben aangedrongen op enige onderbouwing daarvan, is het bij deze losse kreet gebleven. Feit is echter dat de huidige Regionale Overeenkomst, bij een intelligente exploitatie van het vliegveld, op termijn nog zeker twee maal zoveel passagiers toestaat. Dat is een echte garantie voor een duurzame exploitatie! Wij zetten grote vraagtekens bij het uitgedragen geloof van de gedeputeerde en Eindhoven Airport dat alleen een thuisbasis van een prijsvechter zoals Ryanair (en bijbehorende openingstijden!) tot duurzame exploitatie kan leiden. Het terugtrekken van Ryanair naar aanleiding van de Nederlandse ecotaks lijkt toch niet op het gedrag van een trouwe partner waarmee je een duurzame relatie aan wilt gaan. Prijsvechters gaan voor de laagste prijs, hun investeringen vliegen letterlijk door de lucht en zij gaan niet voor trouw aan een luchthaven, vrezen wij. Het interview met de baas van Ryanair, O'Leary, in het kerstnummer van de Elsevier, biedt wat dat betreft interessante informatie.

Tenslotte, de huidige opstelling van de provincie (als aandeelhouder naast Schiphol en de gemeente Eindhoven) biedt weinig hoop op een wijziging van de huidige Regionale Overeenkomst, die zowel door de omliggende gemeenten, BOW, BMF als door de provincie (en Eindhoven Airport) gedragen zal worden. Alle inspanningen die deze partijen de afgelopen tijd hebben verricht, lijken niet serieus genomen te worden. Het vertrouwen tussen partijen, dat de grondslag is geweest voor de huidige Regionale Overeenkomst en de groei van Eindhoven Airport, heeft door de uitlatingen van Rüpp een geweldige knauw gekregen. Als dat vertrouwen hersteld is, zijn we bereid, zoals altijd, constructief mee te denken over mogelijke wijzigingen van de Regionale Overeenkomst waarbij de balans tussen economie, omgeving en milieu behouden blijft.


Namens het bestuur van de
Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap,

Klaas Kopinga, voorzitter


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp