Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOWPersbericht


Gemeenten, provincie en Eindhoven Airport : akkoord over gemoderniseerde Regionale Overeenkomst. BOW en BMF niet.

De colleges van de gemeenten Best, Eersel, Eindhoven, Oirschot en Veldhoven, de provincie Noord-Brabant en Eindhoven Airport hebben op 18 oktober 2007 overeenstemming bereikt over een nieuwe, gemoderniseerde Regionale Overeenkomst. De colleges zullen dit als voorstel aan de gemeenteraden voorleggen.
 
De nieuwe overeenkomst geldt voor de periode 2008-2018 en berust op de volgende fundamenten : 

a Oprichting van een Milieu-investeringsfonds : dit fonds gaat circa 1 miljoen euro per jaar omvatten, gefinancierd door dividenden van aandeelhouders, bijdragen van de in GLOBE deelnemende publieke partijen en de luchthaven. Deze gelden worden gebruikt om milieuprojecten in de omgeving van de lucht¬haven te financieren die, naast geluidsreductie, de locale en regionale luchtkwaliteit in de omgeving van de luchthaven verbeteren en een bijdrage leveren aan klimaatbeheersing, 

b De ambitie van de GLOBE-partners is dat Eindhoven Airport per 2016 een klimaatneutrale luchthaven is voor vertrekkende passagiers, 

c Een beheerste groei van de geluidsruimte voor Eindhoven Airport : van nu ongeveer 3 km2, naar 4,74 km2 (vanaf 2008) tot 6 km2 (vanaf 2010). 

d De economische duurzaamheid (aantal passagiers, omvang werkgelegenheid en rentabiliteit) van Eindhoven Airport is niet alleen van belang voor deze luchthaven zelf, maar draagt ook bij aan de milieutechnische duurzaamheid in de omgeving van de luchthaven (milieumaatregelen en –projecten), 

e De openingstijden blijven nagenoeg gelijk. Op werkdagen komt er een kwartier verschuiving (07.00-23.00 uur in plaats van 6.45-22.45 uur). Op Eindhoven Airport wordt een base gevestigd (thuisbasis voor een luchtvaartmaatschappij). Vanaf 2008 een base voor maximaal 3 vliegtuigen en vanaf 2010 een base voor maximaal 6 vliegtuigen. Alleen voor de base-vliegtuigen, van de meest stille categorie, worden de openingstijden op zaterdag, zondag en feestdagen gelijkgesteld aan de openingstijden op de werk¬dagen. Voor de base¬vliegtuigen is de dagelijkse ‘terugkeertijd’ 24.00 uur in plaats van 23.00 uur, met de mogelijkheid om in exceptionele situaties na 00.00 uur terug te keren, 

f Eindhoven Airport zal bij de militaire verkeersleiding aandringen op operationele procedures die het geluid van landende vliegtuigen beperken en zal zich maximaal inspannen om de geluidproductie van vliegverkeer door tariefbeleid, selectiviteit en exploitatiebeperkingen positief te beïnvloeden. 

BOW (Belangenbehartiging Omwonenden Welschap) en BMF (Brabantse Milieufederatie) hebben niet kunnen instemmen met de gemoderniseerde Regionale Overeenkomst. Hun voornaamste bezwaren zijn samengevat : dat de overeenkomst te weinig harde waarborgen bevat om verdere groei van de broeikasgassen te voorkomen en vervolgens te verminderen, dat de geluidshinder teveel toeneemt, en dat de juridische zekerheden niet evenwichtig genoeg gespreid zijn. Nader onderzoek en studie zijn naar het oordeel van BOW en BMF geboden. 

De colleges van de gemeenten Best, Eersel, Eindhoven, Oirschot en Veldhoven, de provincie Noord-Brabant en Eindhoven Airport betreuren dat BOW en BMF zich onvoldoende herkennen in de gemoderniseerde Regionale Over¬eenkomst. 

Er is in de afgelopen periode veel tijd en inzet gestoken in de voorbereiding van een nieuwe overeenkomst. Die gesprekken verliepen in een goede en constructieve sfeer. De voorstanders van de nieuwe overeenkomst zijn ervan overtuigd dat de nieuwe overeenkomst een goed onderhandelingsresultaat is met een goede balans tussen mensen, milieu en economie (people, planet en profit). BOW en BMF vinden dat met name op het punt van geluidhinder en klimaatbeheersing nog stappen te zetten zijn. 

Voor het eind van dit jaar zal de gemoderniseerde Regionale Overeenkomst ter besluitvorming voorliggen.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Eikema, voorzitter van Globe (070 - 7890444), wethouder Mary Fiers van Eindhoven (040 – 2382193), Bart de Boer, directeur Eindhoven Airport (040 - 2919829) of de andere partners in Globe.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp