Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


PERSBERICHT 2 NOVEMBER 2004 
Verzet tegen lawaaimakende helikopters

De Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) heeft zich op 2 november in een zitting van de Bezwarencommissie Defensie verzet tegen de beschikking die het mogelijk moet maken helikopters van marinevliegkamp De Kooij op Welschap te laten landen en opstijgen.

BOW verzet zich vooral tegen het haars inziens willekeurig vaststellen van de geluidsruimte voor militaire luchtvaart op Welschap.

Bovendien is het schrijnend dat een wettelijk verplichte geluidszone waaraan sinds 1978(!) moet worden gewerkt nog steeds niet tot stand is gekomen en er geen enkel uitzicht bestaat op een tijdstip waarop die zone wel volgens de wettelijke regels zal zijn vastgesteld. De vraag kan worden gesteld in hoeverre en hoe lang nog de militaire luchtvaart op Welschap wel legaal is.

Zonder duidelijkheid over de rechtsbasis dient elke uitbreiding te worden afgewezen


Pleitaantekening BOW 
Pleitaantekeningen van de Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW)

Voor: Commissie advisering bezwaarschriften Defensie

Zitting: 2 november 2004: 10.30 uur

 1. Ingevolge art VII van de Wet van 7 juni 1978 tot wijziging van de Luchtvaartwet dient binnen een jaar na 1 oktober 1978 met de procedure tot vaststelling van een geluidszone te worden gestart.
 2. Op dit moment is nog steeds geen geluidszone als bedoeld in art 25a van die wet vastgesteld. Rondom het luchtvaartterrein wordt (nog steeds) met een zogenaamde "indicatieve" zone gewerkt.
 3. De Raad van State heeft laatstelijk in 1998(!) vastgesteld dat uitbreiding van activiteiten in de toekomst niet meer zal worden geaccepteerd als niet een geluidszone is vastgesteld "en voorts zou blijken dat het aan voortvarendheid in de besluitvorming hierover tekort schiet".
 4. Nu mag worden vastgesteld dat het beleid van Defensie nog volop "in ontwikkeling" is en dat nog niet eens de eerste fase van de procedure (de MER) is afgerond. Terwijl de resultaten al vele malen zijn aangekondigd is er nog steeds geen zicht op een datum van openbaarmaking van de resultaten.
 5. Het ontbreekt dus duidelijk aan "voortvarendheid", terwijl een geluidszone nog ver uit het zicht is. Dat betekent dat er voor uitbreiding geen plaats is. In de beschikking is sprake van uitbreiding van activiteiten. Als dat niet het geval is, is de beschikking immers zonder zin.
 6. In goed overleg met Eindhoven Airport en partijen in de omgeving van het vliegveld is een overeenkomst tot stand gekomen die het gedeelte van de indicatieve zone dat Eindhoven Airport "toekomt" belangrijk inperkt. Uit niets blijkt nu dat die inperking de totale zone (militair + civiel) beinvloedt. Het lijkt er zo op dat "Defensie" zich simpelweg het overeengekomen besparingsgedeelte toeëigent. Dit terwijl Defensie wel degelijk nauw bij de totstandkoming van de overeenkomst is betrokken en bovendien de overeenkomst door politiek en bestuurlijk "Den Haag" sterk is bevorderd en toegejuicht. In ieder geval zal dus nu moeten worden vastgesteld wat met de indicatieve zone in deze nieuwe situatie wordt bedoeld en hoe de beschikking daarin past.
 7. Defensie is nimmer ook maar in de buurt gekomen van het bezetten van de sinds 1978 geclaimde indicatieve ruimte. In strijd met in ieder geval de geest van de wet blijkt daarom een overdaad aan ruimte te worden geclaimd die in geen enkele relatie staat tot de werkelijke behoefte. Dat een uitbreiding binnen de zone past is daarom een zinledige opmerking.
 8. Defensie staat een en andermaal andere partijen, zonder aanwijsbaar Defensiebelang, toe om gebruik te maken van het vliegveld, zelfs buiten de normale openingstijden van het militaire bedrijf. Ook daaruit blijkt een teveel aan ruimte en het zich aanmeten van bevoegdheden in strijd met de geest van de wet.
 9. De basis voor de indicatieve zone ligt in 1978. Kon toen al en kan zeker achteraf de vraag worden gesteld in hoeverre de indicatieve zone een reële relatie had met de verwachte activiteiten; duidelijk is dat er vele technologische ontwikkelingen zijn sinds 1978, die onvermijdelijk invloed in beperkende zin moeten hebben op de zone.
 10. Bij de voorbereiding is geen enkel overleg gepleegd met de georganiseerde omwonenden. Alleen daarom al kan van een zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging niet worden gesproken.
 11. Geen woord wordt gewijd aan de economische gevolgen van de beschikking, die toch leidt tot uitbreiding van hinder in een dichtbevolkt gebied dat landelijk wordt gezien als een technologisch speerpunt.
 12. Over milieugevolgen wordt niets gezegd; noch over geluid, noch over vervuiling etc.
 13. Dat klemt temeer omdat Defensie tot op heden weigert medewerking te geven aan het objectief meten van geluidshinder, terwijl dat zeer eenvoudig zou kunnen.
 14. Eventueel behouden we ons het recht voor op de zitting nieuwe en andere argumenten in te brengen.

 Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp