Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


De Staatssecretaris van Defensie

De heer C. van der Knaap


In afschrift:
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
de Staatssecretaris van Economische Zaken


Veldhoven/Tilburg, 23 november 2007

Ons kenmerk: BOW/BMF/20071123


Onderwerp: Aanpassing burgermedegebruik luchtvaartterrein Eindhoven: draagvlak omgevingGeachte heer Van der Knaap,

Op 1 november 2007 heeft gedeputeerde drs. P.L.A. Rüpp u een brief met kenmerk 1343248 gestuurd met een aantal argumenten, waarmee hij probeert te onderbouwen dat er voor de verruiming van het burgermedegebruik op de vliegbasis door Eindhoven Airport bestuurlijk draagvlak bestaat.

Wij hechten er aan u te melden dat een groot deel van deze argumenten onvolledig en soms zelfs feitelijk onjuist is.

Er wordt enige malen gerefereerd aan de eerdere uitlatingen van de heer Rüpp dat er “unaniem bestuurlijk draagvlak” aanwezig is in de regio. Om een voor de hand liggend misverstand weg te nemen, hechten wij er aan te benadrukken dat dit niet betekent dat gemeenteraden zich positief over het en en ander hebben uitgesproken! De gemeenteraden zullen pas in december een oordeel over de voorstellen uitspreken.

Gewezen wordt ook op een omgevingsonderzoek, waaruit zou blijken dat de omwonenden in de regio zeer positief zijn over de aanwezigheid van Eindhoven Airport en ongeveer 88% positief staat tegenover de gewenste uitbreiding. Dit is onjuist. Door de heer Rüpp is verzuimd te vermelden dat aan de geënquêteerden slechts gevraagd is of ze “enige extra overlast” acceptabel zouden vinden; dat het hier een toename met een factor 2 zou betreffen was de respondenten niet bekend. Dit maakt een aanmerkelijk verschil. De vraag of de omwonenden een factor 2 meer overlast acceptabel zouden vinden is niet gesteld en de conclusie van de heer Rüpp is dan ook nergens op gebaseerd.

Uit de al genoemde enquête, die is uitgevoerd in het gehele verspreidingsgebied van het Eindhovens Dagblad, dus niet alleen de omgeving van het vliegveld, bleek echter ook dat 13% van de respondenten, dus 70.000 mensen, op dit moment al hinder ervaren van het vliegveld. Verder blijkt dat een meerderheid van de mensen in de regio het vliegveld als een bedreiging ziet: 54% van hen geeft aan geen huis te zullen kopen in de omgeving van het vliegveld. Hieruit komt onzes inziens een aanmerkelijk negatiever beeld van het draagvlak onder omwonenden naar voren dan door de heer Rüpp geschetst.

Later in de brief wordt gemeld dat de BOW en de BMF te kennen hebben gegeven het voorliggende concept “gemoderniseerde Regionale Overeenkomst” nu niet te willen ondertekenen, maar wel nog een “verdiepingsslag” te willen maken. Dat zou er volgens gedeputeerde Rüpp toe kunnen leiden dat deze twee partijen binnen GLOBE zich later alsnog bij de publieke partijen aansluiten. Ook dit is onjuist.

Het concept dat in de GLOBE vergadering van 18 oktober 2007 is besproken is volgens ons zo eenzijdig gericht op de belangen van Eindhoven Airport en bevat zo weinig garanties voor de omwonenden in termen van geluidhinder en compensatie van de uitstoot van broeikasgassen, dat wij ons hiermee niet kunnen verenigen. In de bijgevoegde informatiebrief aan de gemeenteraden lichten wij dit standpunt nader toe. Daaruit kan een ieder opmaken dat een “verdiepingsslag” die uitgaat van het concept dat in de GLOBE vergadering van 18 oktober 2007 wat ons betreft niet aan de orde is. Voor ons blijft de in 2003 met instemming van alle partijen gewijzigde en tot 2015 geldende Regionale Overeenkomst het  referentiekader waaraan wij de exploitatie van Eindhoven Airport toetsen.

Zoals al gemeld, heeft de huidige Regionale Overeenkomst een looptijd tot 2015 en kan deze slechts met instemming van alle betrokken partijen worden gewijzigd. Om deze reden is niet in te zien waarom nu al tot een aanpassing van het burgermedegebruik van het luchtvaartterrein Eindhoven zou moeten worden overgegaan. Het overleg over een eventuele wijziging van deze Overeenkomst is wat ons betreft op dit moment nog niet afgerond. Dit geldt ook voor de omliggende gemeenten, waar zoals gezegd, de gemeenteraden zich nog over het concept van de voorgestelde wijziging moeten uitspreken.

Wij vertrouwen erop dat u bij de beoordeling van het verzoek van gedeputeerde Rüpp met het bovenstaande rekening zult houden.Hoogachtend,

mede namens Jan van Rijen,
directeur Brabantse Milieufederatie (BMF)

Klaas Kopinga,
voorzitter Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW)Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp