Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


December 2007


Geachte raadsleden,


De laatste weken hebben de BOW en de BMF vele beraadslagingen in fracties en commissies over een voorstel “gemoderniseerde Regionale Overeenkomst” Eindhoven Airport bijgewoond. Daarbij bleek er een aantal punten te zijn, waarop nadere toelichting gewenst is. In deze brief willen wij kort op deze punten ingaan; dit als aanvulling op de informatie die wij u al vorige maand hebben toegestuurd en die ook op de website van de BOW (www.b-o-w.nl) terug te vinden is.


Het vullen van de geluidsruimte met stille of lawaaiige vliegtuigen maakt voor de overlast geen verschil, voor de uitstoot wel

De in het voorliggende voorstel gevraagde geluidsruimte (in vierkante kilometers) is bijna dubbel zo groot als de huidige. In tegenstelling tot wat wel eens wordt gesuggereerd, maakt het dan geen enkel verschil of er gevlogen wordt met stille vliegtuigen, want in dat geval vliegen er gewoon veel meer. Ten overvloede: in het geval van lawaaiige vliegtuigen vliegen er dus minder.

Een groter aantal stille vliegtuigen leidt overigens tot meer uitstoot van broeikasgassen dan een kleiner aantal lawaaiige vliegtuigen; de uitstoot van vliegtuigen is de afgelopen jaren veel minder teruggedrongen dan het geluid.

De geluidshinder zal overal toenemen

Omdat de geluidsbelasting wordt uitgedrukt in een oppervlak, meent men vaak dat alleen binnen dat oppervlak geluidshinder optreedt. Dit is volkomen onjuist. Het bedoelde oppervlak is het gebied waarop geen woningen mogen worden gebouwd vanwege de ontoelaatbaar grote overlast. Geluidshinder wordt juist ervaren in het gebied daarbuiten, waar wel veel mensen wonen. Bij uitvoering van het voorstel zal de hinder overal, dus in de hele regio, verdubbelen. Daar waar de hinder nu nog dragelijk is, zal deze in de toekomst verergeren. Vooral in het weekend (waar weinig door Defensie gevlogen wordt) zal de geluidshinder enorm toenemen; de perioden van stilte zullen steeds schaarser worden.

Met de bestaande Regionale Overeenkomst 2003 is niets mis

Het is absoluut onjuist dat de Regionale Overeenkomst 2003 strijdig zou zijn met de op handen zijnde wetgeving. Het nu handhaven van deze Overeenkomst geeft juist een goede uitgangspositie. Ook nieuwe inzichten over klimaatneutraal vliegen zouden hieraan gemakkelijk kunnen worden toegevoegd. Deze Overeenkomst wordt zowel nationaal als internationaal geprezen vanwege haar innovatieve en ambitieuze karakter, ver vooruitlopend op allerlei herzieningen van de wetgeving. Het is onverstandig en riskant deze Overeenkomst in te ruilen voor een (eventueel tijdelijke) gemoderniseerde overeenkomst, waarin op voorhand verschillende partijen buiten spel gezet worden.

Door voorstanders van het voorliggende voorstel wordt geregeld gesuggereerd dat als we nu geen nieuwe overeenkomst sluiten, Eindhoven Airport gewoon zijn gang kan gaan zodra de nieuwe wet van kracht wordt, zonder dat de regio daar nog invloed op heeft.

Dit is aantoonbaar onzin. De Staatssecretaris van Defensie heeft in een antwoord op
Kamervragen aangegeven dat pas verder gesproken zal worden over een eventuele verdere groei van Eindhoven Airport, nadat de lopende aanwijzingsprocedure Luchtvaartwet is afgerond. Defensie heeft steeds als voorwaarde geformuleerd dat Eindhoven Airport NV hiervoor voldoende draagvlak in de omgeving moet vinden. De ruimte die Eindhoven Airport in het voorstel krijgt, is veel groter dan de ruimte die in de lopende aanwijzingsprocedure wordt voorgesteld. Het lijkt erop dat Eindhoven Airport probeert zoveel mogelijk binnen te halen voordat de nieuwe wet van kracht wordt.

Besluiten over verruiming zijn onomkeerbaar

We hebben gemerkt dat er wordt gespeeld met de gedachte voorlopig maar eens bij wijze van experiment toestemming te geven voor verruiming en de vestiging van een base en over drie jaar te “kijken of de hinder (vooral in het weekend) meevalt”. Het is naïef te denken dat een dergelijk experiment nog ooit teruggedraaid zou kunnen worden. Dit stuit op grote juridische bezwaren. Besef hierbij ook dat er vanuit Schiphol (de hoofd-aandeelhouder) een constante druk is Eindhoven Airport (en Lelystad) als “overstort” van miljoenen passagiers te gebruiken. Elke verruiming is dan mooi meegenomen.

Beperkte weekend-verruiming is juridisch boterzacht

De verruimde weekend-openstelling voor slechts 3 of 6 “base” vliegtuigen maakt een “base” mogelijk en is daarom wezenlijk in het voorstel. Wij kunnen u niet genoeg waarschuwen voor de juridische kwetsbaarheid van deze zogenaamde “local rules”.
Zo mag bijvoorbeeld een luchthaven niet discrimineren (in de nieuwe wetgeving wordt gesteld dat de voorwaarden die de exploitant stelt voor het gebruik van een luchthaven non-discriminatoir moeten zijn). De materie is complex, maar het komt er op neer dat uiteindelijk Eindhoven Airport een “capaciteitsdeclaratie” en daarvan afgeleide “local rules” indient. Het is absoluut niet uitgesloten dat de juridische basis om andere maatschappijen te weren onvoldoende is en dat dus meerdere maatschappijen rechten op de verruimde weekend-openstelling kunnen doen gelden.

Verder onderhandelen alleen op basis van de Regionale Overeenkomst 2003

Er wordt door verschillende woordvoerders gezegd dat de BOW en de BMF bereid zijn een verdere “verdiepingsslag” te maken. Om elk misverstand maar meteen uit de wereld te helpen: de BOW en de BMF zullen alleen verder onderhandelen als de bestaande Regionale Overeenkomst 2003 als uitgangspunt wordt gebruikt. Dat kan ook niet anders, omdat deze geldig is tot 2015, tenzij alle GLOBE partijen met een wijziging instemmen, maar dat is op dit moment niet het geval.

Als Eindhoven Airport en een deel van de andere GLOBE partijen ervoor kiezen naast de bestaande Regionale Overeenkomst 2003 een nieuwe, dus feitelijk tweede, overeenkomst ondertekenen en er naar handelen, wordt een conflict uitgelokt. Dit kan aanleiding geven tot gecompliceerde juridische procedures, die de regio grote schade zullen toebrengen en voornamelijk worden veroorzaakt doordat de publieke partijen binnen GLOBE niet langer wensten te onderhandelen en de eenheid binnen GLOBE hebben opgeofferd. Dit alles werd gedaan omwille van de door Eindhoven Airport op korte termijn gewenste vestiging van een “base”, met als argument de wens tot een duurzame band met een “low-cost carrier” (misschien Ryanair !?).


Mocht u geïnteresseerd zijn in een meer gedetailleerd commentaar of achtergrond-informatie, dan kunt u de website van de BOW raadplegen of contact opnemen met de Brabantse Milieufederatie (Michiel Visser of Jan van Rijen), telefoon 013-5356225.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp