Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Beste GLOBE leden,

Wij kunnen de concept Regionale Overeenkomst van 5 oktober 2007 niet verdedigen naar onze achterban. We moeten de uitnodiging om deze te ondertekenen dan ook afslaan.

Vergeleken met het concept dat op 21 mei 2007 door de ledenvergadering van de BOW en door de BMF is verworpen, biedt het huidige concept op een aantal essentiële onderdelen geen concrete meerwaarde; op een aantal punten betekent het zelfs een verslechtering. Het instellen van een krachtig milieufonds zien wij wel als een fundamentele stap in de goede richting.

Inhoudelijk hebben wij de volgende bezwaren (vergeleken met de nu geldende Regionale Overeenkomst):
- De stapsgewijze vermindering van (de groei van) de emissie van broeikasgassen dan wel de toenemende compensatie daarvan is met onzekerheden omgeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de luchtverontreiniging door vliegtuigen op het platform en bij nadering en vertrek.
- De geluidbelasting voor de omgeving neemt met een factor 2 toe.
- Het aantal omwonenden dat ernstige hinder ondervindt neemt met minstens een factor 2 toe.
- De overlast in het weekend voor de omgeving neemt met meer dan een factor 5 toe.

Los hiervan hebben wij de volgende bezwaren:
- Eindhoven Airport is de enige partij die 'harde' garanties krijgt.
- De overeenkomst biedt aan de andere partijen geen enkele juridische zekerheid; in principe kan de overeenkomst op elk moment worden gewijzigd.
- Eindhoven Airport levert zich nagenoeg geheel uit aan één enkele prijsvechter.
- Van de BOW en de BMF wordt ‘trapezewerk’ verwacht zonder dat een ‘vangnet’ aanwezig is.

Wat missen wij tot nu toe:
- Een gedegen onderzoek naar alternatieven zonder base van een prijsvechter.
- Een studie naar alternatieven waarbij de hinderbeleving van de omwonenden niet of nauwelijks groter wordt dan die overeenkomend met de huidige Regionale Overeenkomst.
- Een degelijke compensatie van de luchtverontreiniging en de zekerheid dat de betrokken luchtvaartmaatschappijen hun verantwoordelijkheid in deze willen nemen

Wij streven naar een juridisch houdbare Regionale Overeenkomst, met een goede balans tussen 'people' (BOW), 'planet' (BMF) en 'profit' (EA en aandeelhouders), die draagvlak heeft in brede zin.

Wij vinden dat alles in het werk moet worden gesteld om deze balans alsnog te vinden. In dat kader vormt het voorstel om een krachtig milieufonds te stichten een belangrijk nieuw aanknopingspunt. Daarnaast sluiten wij niet uit dat, met het oog op enerzijds de hinderbeleving van de omwonenden en anderzijds de ontwikkelingsmogelijkheden van EA, met behulp van de verschillende mechanismen waarmee geluidhinder wordt gereguleerd toch een substantiële verdere optimalisering van het gebruik van het vliegveld kan worden bereikt.


Eindhoven/Tilburg, 16 oktober 2007

Namens de BOW,
Klaas Kopinga

Namens de BMF,
Michiel Visser


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp