Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


CONCEPT PRINCIPE AKKOORD OP HOOFDLIJNEN GLOBE M.B.T. WIJZIGING VAN DE REGIONALE OVEREENKOMST

Uitgangspunten


• Op grond van het Structuurschema Militaire Terreinen 2 is vliegveld Eindhoven een militair veld met burgermedegebruik. Hoofdgebruik is voor militair transport en humanitaire acties, het medegebruik vindt plaats door Eindhoven Airport.
• Vliegveld Eindhoven kan in bijzondere, door Defensie vooraf aan te geven omstandigheden, worden gebruikt voor andere militaire functies.
• De Commissie 21 heeft de Minister van Defensie geadviseerd om het gebruik van vliegveld Eindhoven voor oefenvluchten van jachtvliegtuigen gezien de stedelijke omgeving te beëindigen en de geluidruimte voor het feitelijk gebruik van de luchthaven (militair en civiel) in omvang fors te reduceren.
• Het gebruik van vliegveld Eindhoven als een full operational airfield met inzet van jachtvliegtuigen dient onmogelijk te worden gemaakt.
• De internationale bereikbaarheid van Brainport Zuid-Oost Brabant veronderstelt een luchthaven, Eindhoven Airport, die kan groeien binnen maatschappelijk aanvaardbare randvoorwaarden.
• Om de concurrentiepositie van Eindhoven Airport te versterken is het aantrekken van home based carriers nodig. Hiermee wordt per 1 januari 2008 een begin gemaakt.
• De uitstoot van broeikasgassen door vertrekkende vliegtuigen dient zoveel mogelijk gecompenseerd te worden.
• Er is tot 2020 een plafond aan geluidruimte (militair en civiel) beschikbaar die in deze periode geen enkele toename kent.

Afspraken

• Voor het feitelijke, reguliere gebruik van vliegveld Eindhoven kan voor de duur van de Regionale Overeenkomst (tot 2020) maximaal 9 km² geluidsruimte benut worden. Het ministerie van Defensie dient hierover, onder verwijzing naar de Ontwerp-Aanwijzing, schriftelijk uitsluitsel te geven.
• Voor het civiele gebruik door Eindhoven Airport komt in drie fases 4,74 km², 6 km² en 6 km² PLUS geluidruimte beschikbaar. Eindhoven Airport verzoekt het ministerie van Defensie om alvast voor de eerste fase een beschikking af te geven, waarmee daadwerkelijk ‘op geluid’ kan worden gevlogen.
• Er wordt met het ministerie van Defensie overeengekomen om halfjaarlijks inzicht te geven over het voornemen en de uitvoering van vliegpatronen en te verwachten geluidsbelasting voor zover het niet om geclassificeerde gegevens gaat op vliegveld Eindhoven.
• De overige in de appendices Geluid en Openingstijden, en Broeikasgassen overeengekomen zaken maken integraal deel uit van het Principe Akkoord op Hoofdlijnen en worden in de artikelen van dan wel in de toelichting op een tweede wijziging van de Regionale Overeenkomst (GLOBE) verwerkt.
• Partijen zullen zich maximaal inspannen om de overeengekomen afspraken in de regionale overeenkomst uit te voeren, na te komen en te realiseren.


APPENDIX GELUID EN OPENINGSTIJDEN

Fase 1: 2007 tot 2010

- Eindhoven Airport biedt vanaf 1 januari 2008 ruimte aan een luchtvaartmaatschappij om onder strikte voorwaarden een kleine base in te richten. Voor een operationele base is elke dag een exploitatieperiode van 17 uur beschikbaar. Bovendien hebben maximaal drie Next Generation vliegtuigen ’s avonds een terugkeergarantie om na 24.00 uur te landen op Eindhoven Airport. Laatste vluchten van home base carriers zullen met de techniek van een Continuous Descend Approach landen, waardoor ze nauwelijks geluidoverlast veroorzaken. Hierbij mag de veiligheid niet in het geding zijn. Na de landing zal afgeremd worden op de remmen en niet op de motor, waarmee het geluid op de grond aanzienlijk afneemt. Deze techniek kan alleen worden toegepast bij de laatste vlucht, aangezien de remmen voldoende tijd moeten hebben om af te koelen. In het weekend zullen op zaterdag en zondag per dag maximaal drie vliegtuigen (Next Generation) van de home carrier(s) vanaf 07.00 uur vertrekken. In het weekend zullen voor de vliegtuigen van de home carrier(s) dezelfde openingstijden gelden als door de week.
- De reguliere openingstijden worden voor alle luchtvaartmaatschappijen, op de dagen door de week met een kwartier verschoven: 07.00-23.00 uur, De openingstijden op zaterdagen van 08.00-20.00 uur en op zon- en feestdagen van 10.00-22.00 blijven voor de overige maatschappijen ongewijzigd. In beide situaties bestaat reeds een extensieregeling van één uur voor vertraagde vliegtuigen.
- Eindhoven Airport beschikt vanaf 2008 over een geluidsruimte van 4,74 km2, zijnde de civiele geluidsruimte die hoort bij het planalternatief 2 in het kader van het MER-onderzoek t.b.v. de Aanwijzing. In 2007 is 3,5 km2 beschikbaar.
- “Vliegen op geluid” betekent geen beperkingen meer in aantallen vliegbewegingen.

Fase 2: 2010 – 2015

Voorwaarde voor verdere groei van Eindhoven Airport tot 6 km2 is dat het ministerie van Defensie oefenvluchten met jachtvliegtuigen in het door de verkeersleiding gecontroleerde gebied rond vliegbasis Eindhoven volledig heeft uitgefaseerd dan wel op niveau 2006 heeft gefixeerd. In dat laatste geval wordt de civiele geluidruimte gekort met de militaire geluidruimte die correspondeert met die van de gefixeerde ruimte 2006 voor jachtvliegtuigen.

- Eindhoven Airport beschikt in principe over 6 km2 geluidruimte dan wel 6 MINUS het equivalent van de geluidruimte die correspondeert met het aantal oefenvluchten met jachtvliegtuigen (niveau 2006)..
- De openingstijden van fase 1 zullen in deze fase niet veranderen.
- Ook andere luchtvaartmaatschappijen komen in aanmerking om een base op Eindhoven Airport te openen. Daarbij zet de hoeveelheid geluidoppervlakte nadrukkelijk een rem op een (te snelle) groei van het aantal vliegtuigen van de home carriers.
- Partijen zullen in deze fase met elkaar en met Defensie in overleg treden over de feitelijke invulling van de derde fase. Daarbij wordt rekening gehouden met de belegging van de zogeheten restruimte van de geluidzone, waarom publieke partijen hebben verzocht in het recente advies van de Cie 21 aan de Minister van Defensie.

Fase 3: na 2015

Voorwaarde voor verdere groei van Eindhoven Airport (6 km2 PLUS) is de transformatie van een hoofdzakelijk militaire naar een hoofdzakelijk civiele luchthaven. Dit betekent dat de luchthaven van karakter verandert. Daarbij zijn drie scenario’s denkbaar: a) een volledig civiele luchthaven, b) een civiele luchthaven met militair medegebruik en c) een militaire luchthaven met burgermedegebruik. Afhankelijk van de stappen die Defensie zet (van beperking activiteiten en/of geluidreductie van de transportvloot tot volledige of gedeeltelijke uitfasering) kan de civiele luchtvaart net zoveel groeien als de afname van het geluid van de militaire luchtvaart.

APPENDIX BROEIKASGASSEN

In het kader van Globe zijn met het oog op de tweede wijziging van de regionale overeenkomst verstrekkende afspraken gemaakt over compensatie maatregelen van broeikasgas emissie.

1. In de terminal van Eindhoven Airport worden op nader te definiëren plekken computerzuilen geplaatst waar de consument de schadelijke uitstoot als gevolg van zijn vlucht middels een financiële bijdrage 100% kan compenseren (heen en weer). Met behulp van de campagne “Natuurlijk vliegen” zal de passagier op de luchthaven worden verleid dit op vrijwillige basis te doen. Het streven is dat de eerste twee jaren 10 tot 20% van de passagiers tot transactie overgaan. Berekeningen tonen aan dat in dit geval Eindhoven Airport klimaatneutraal groeit. Dit lijkt een haalbaar streven gezien het onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek geeft aan dat 75% van de passagiers bereid zouden zijn te betalen voor klimaatcompensatie mits de opbrengsten direct ten goede komen van klimaatprojecten. Ook onderzoek op Eindhoven Airport zelf geeft vertrouwen. 13% van de reizigers geeft aan al eens een keer een vlucht” gecompenseerd” te hebben en 54% van de reizigers zegt de vrijkomende broeikasgassen van zijn vlucht (zeer) waarschijnlijk te gaan compenseren, wanneer dat zou kunnen voor een bedrag van 5 tot tien euro. Eindhoven Airport werkt voor de besteding van de gelden samen met GreenSeat, onderdeel van de Klimaat Neutraal Groep. De computerzuilen worden geplaatst uiterlijk in mei 2007.

2. Indien de realisaties achterblijven, garandeert Eindhoven Airport een bijdrage van € 100.000 in 2008 en 2009 (2007 is experimenteel jaar). Bij het berekenen van het % compenserende passagiers wordt meegnomen andere bestaande compensatiemethoden. Dubbele compensatie dient voorkomen te worden.

3. Eindhoven Airport compenseert de uitstoot van de eigen bedrijfsprocessen 100% met ingang van 2007 (stroomverbruik, kilowatt gebruik, eigen vluchten, lease en bedrijfsauto’s, platformauto’s, etc.).

4. De uitdrukkelijke doelstelling van Eindhoven Airport en de Brabantse Milieu Federatie is om zo spoedig mogelijk maar uiterlijk met ingang van 1 jan. 2011 niet alleen de groei van de luchthaven maar ook een gedeelte van de huidige omvang te compenseren (vertrekkende vluchten) en uiterlijk met ingang van 1 jan. 2016 te komen tot een volledig klimaatneutrale luchthaven (vertrekkende vluchten). Gezien de snelveranderende werkelijkheid op het punt van milieu(bewustzijn) en milieuregelgeving wordt in deze derde regionale overeenkomst volstaan met het noemen van deze doelstellingen zonder concreet implementatieplan. In een jaarlijks te beleggen milieusessie zullen Eindhoven Airport en de Brabantse Milieu Federatie het klimaatbeleid voor het komende jaar bespreken en een jaardoelstelling afspreken. In deze sessie dienen de volgende aspecten in verhouding tot elkaar worden besproken:

1. De jaardoelstelling is een afgeleide van de einddoelstelling van 1 jan. 2016,
2. De groei van de luchthaven in passagiers,
3. De uitstoot van broeikasgassen in kilo’s,
4. De benodigde euro’s die nodig zijn voor compensatie van de broeikasgassen,
5. De regelgeving op Europees en nationaal niveau van dat moment.

Met ingang van 2010 biedt Eindhoven Airport de garantie dat de jaardoelstellingen worden gehaald. Indien de opbrengsten te kort schieten past Eindhoven Airport het verschil bij.

In het jaarlijkse overleg dienen de doelstellingen te benadrukken dat Eindhoven Airport koploper blijft op het gebied van broeikasgascompensatie. In algemene zin wordt bij het vaststellen van de jaardoelstelling enerzijds rekening gehouden met de genoemde einddoelstelling (klimaatneutrale luchthaven) en anderzijds met de (financieel)economische consequenties van de doelstelling voor de luchthaven. Indien de financieel economische situatie van Eindhoven Airport niet toereikend is om de compensatiedoelstelling te realiseren, zullen andere bronnen worden aangesproken.
Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp