Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


BOW maakt zich grote zorgen over de voortgang bij de uitwerking van de wet- en regelgeving en bij het scheppen van de voorwaarden, die van de Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport een succes moeten maken. Sedert het ondertekenen van de Overeenkomst is er, voor wat betreft de uitvoering van de gemaakte afspraken, nauwelijks, of in ieder geval onvoldoende, voortgang geboekt. Dat is niet toe te rekenen aan een van de partijen afzonderlijk, maar meer aan het ontbreken van bestuurlijke daadkracht van alle partijen die de Overeenkomst hebben ondertekend of belang hebben bij de uitvoering daarvan.

Het is voor alle partijen duidelijk geweest dat voor een succesvolle uitvoering van de letter en vooral van de geest van de Overeenkomst in de huidige omstandigheden, een publiekrechtelijke basis noodzakelijk is. Bovendien is voor een goede implementatie van hetgeen is overeengekomen voortvarende bestuurlijke medewerking onmisbaar. 

Het doel om voor 1 juli 2004 alle voorwaarden die de Overeenkomst stelt te vervullen, dreigt nu ernstig in het gedrang te komen, zodat het nu dringend noodzakelijk is U te verzoeken uw verantwoordelijkheid te nemen. Daarom vragen wij uw medewerking bij de oplossing van de voorliggende vraagstukken en om die druk uit te oefenen die U in uw positie kunt uitoefenen op partijen waarvan we nu eenmaal afhankelijk zijn. 

Voor het goede begrip. Deze brief is geschreven omdat wij uitermate bezorgd zijn over de situatie die nu dreigt te ontstaan. U zult er geen enkele nieuwe eis of een nieuw verlangen van BOW in aantreffen. Daar gaat het ons ook niet om. Het gaat ons om een getrouwe en trouwhartige uitvoering van de Overeenkomst en om niets anders en het gaat ons verder om de bestuurlijke en politieke steun die daarvoor nodig is en die ook is toegezegd.

Wij mogen uw medewerking niet alleen vragen maar ook verwachten. Immers van vele zijden is met instemnüng de Regionale Overeenkomst begroet als een voorbeeld van regionale conflictoplossing en het in overleg vinden van de juiste evenwichtige oplossingen voor bestaande ingewikkelde bestuurlijke problemen. De Overeenkomst is meerdere malen ten voorbeeld gesteld aan andere partijen met vergelijkbare problemen. De Overeenkomst heeft ook bestuurswetenschappelijke belangstelling getrokken. 

BOW heeft samen met andere partijen erg veel tijd, aandacht en inventiviteit gestopt in de totstandkoming van de Overeenkomst. Zeker zo belangrijk is geweest dat, noodzakelijk om een overeenkomst over de ontwikkeling van Eindhoven Airport uberhaupt mogelijk te maken, een belangrijke psychologische wending moest worden gemaakt en ook is gemaakt. Het belangrijkste is echter dat BOW de omgeving er van heeft overtuigd dat met de Overeenkomst een goed en verantwoord evenwicht is bereikt tussen de economische verlangens en behoeften van Eindhoven Airport enerzijds en de terecht te stellen milieurandvoorwaarden anderzijds. In deze zin heeft BOW bijzonder belangrijk maatschappelijk opbouwwerk verricht.

BOW heeft zich na de totstandkoming van de Overeenkomst niet verzet tegen uitbreiding van de vliegbewegingen met zware vliegtuigen op Eindhoven Airport, alhoewel die vooruitloopt op de milieuafspraken. Dit is gedaan in de hoop en de redelijke verwachting dat ook de overige afspraken uit de Overeenkomst voortvarend zullen worden aangepakt en gerealiseerd. BOW heeft zelfs vanwege de onderlinge verhoudingen een ingesteld beroep tegen de Beschikking 2000-2004 ingetrokken, hoewel er in die beschikking elementen zitten waarmee BOW grote problemen heeft; problemen die ook al jaren bij de vergunningverlener en de vergunningontvanger bekend zijn. 

Het kan nu toch niet zo zijn, dat ondanks alle complimenten en ondanks alle toezeggingen in 2004 de conclusie moet worden getrokken dat Eindhoven Airport qua activiteiten is uitgebreid en dat de voorwaarden op juridisch en fysiek gebied die de belangen van het milieu zeker moeten stellen niet zijn gerealiseerd en dat de omgeving dus met lege handen staat en zich bedrogen zal voelen.

Concreet moet minimaal het volgende worden gerealiseerd: 

o de positie van Eindhoven Airport moet juridisch adequaat worden geregeld als een volledig aansprakelijke partij
o er dient een aparte geluidsruimte te worden vastgesteld voor het burgerluchtverkeer
o de overeengekomen geluidsruimte van 4,65 km2 moet praktisch handhaafbaar zijn en wettelijk zijn geregeld
o de werkelijke geluidshinder moet door middel van meting worden bepaald (over de wijze waarop geeft de Overeenkomst in een bijlage precieze aanwijzingen) 

Het is ongetwijfeld zo dat voor het bovenstaande wettelijke maatregelen noodzakelijk zijn en dat daarom medewerking van de wetgever nodig is.
U vervult in dit kader een functie die ertoe kan bijdragen en er ook toe moet bijdragen dat de afspraken die in de Overeenkomst werden gemaakt daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Wij doen daarom bij deze een dringend beroep op U uw invloed aan te wenden teneinde te bereiken dat ruim voor de bovengenoemde fatale datum de gehele inhoud van de Overeenkomst is zeker gesteld.
Wij wijzen er tenslotte op dat onze noodkreet niet alleen in het belang van de omgeving wordt geuit. Het is zeker ook in het belang van Eindhoven Airport om op bovengenoemde punten oplossingen te bereiken. Wij zijn het op meerdere punten gewoon eens. Bovendien is de ontwikkeling van Eindhoven Airport uiteraard gebaat bij een duidelijkheid die snel wordt bereikt. En ten overvloede nogmaals: wij vragen niets nieuws of niets extra. 

Wij vragen uitsluitend medewerking die dringend gewenst is bij de uitvoering van een overeenkomst die ook U hebt toegejuicht en waarvoor ook U, naast andere partijen, een speciale verantwoordelijkheid draagt.

Wij rekenen op U en zijn uiteraard steeds bereid tot nader overleg met U en tot nadere toelichting.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp