Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Geachte heer Meulman,
 
Wij schrijven u deze brief naar aanleiding van uw presentatie op het congres “Geen Brainport zonder Airport” d.d. 6 oktober 2005 in Eindhoven. De vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) heeft in de persoon van de heer De Jonge tijdens deze serie voordrachten expliciet betoogd, dat verdere uitbreiding van de geluidruimte van Eindhoven Airport alleen dan te overwegen is, als de huidige aan Defensie ter beschikking staande geluidruimte aanzienlijk wordt verkleind. Met name heeft BOW bij die gelegenheid gesteld bevreesd te zijn voor het structurele gebruik van de nog niet gebruikte geluidruimte voor oefenende F16’s (in de toekomst JSF’s). In uw bijdrage bent u uitgebreid ingegaan op maatregelen die de Luchtmacht zou nemen om de verhuizing van de 2 squadrons F16’s, die thans op de vliegbasis Twente gestationeerd zijn, te kunnen accommoderen. Daarbij was sprake van KDC-10’s voor bijtanken in de lucht, oefenen in het buitenland etc. Opvallend bij deze gelegenheid was dat u een “stand still” in het oefenen van F16’s op Eindhoven niet kon toezeggen. BOW heeft zich nader georiënteerd op dit onderwerp en komt tot de volgende observaties. 

Het zal u bekend zijn dat de geluidruimte van Volkel met de huidige bezetting van F16’s meer dan “volgevlogen” wordt. Er moet nu reeds geluid worden verdeeld over andere vliegbases middels oefenvluchten tussen Volkel, Woensdrecht, Eindhoven en Leeuwarden. Het is daarmee voor ons duidelijk dat de toevoeging van nog een squadron F16’s aan Volkel belangrijke consequenties zal hebben voor Eindhoven. Onze berekeningen geven aan dat, gezien de huidige belegging van de andere vliegbases in Nederland, de ongebruikte geluidruimte in Eindhoven grotendeels door F16’s (en in de toekomst JSF’s) volgevlogen zal worden. Wij worden in deze opvatting bevestigd door uw kennelijke moeite om tijdens het hierboven genoemde congres uitspraken te doen over de toekomstige overlast in Eindhoven door oefenende jachtvliegtuigen. 

In recente kamervragen door mevrouw Eijsink aan de Minister van Defensie over de geluidruimte van Eindhoven Airport is sprake van een defensienota “Bedreigde Operationele Ruimte” en de consequenties daarvan voor Eindhoven. Deze nota schijnt geheim te zijn. Naar de inhoud kunnen wij slechts raden, doch de titel doet vermoeden dat deze gedachten bevat over de methodiek waarop de militaire geluidsoverlast na het opheffen van de vliegbases Twente en Soesterberg over Nederland moet worden verdeeld. Hierbij speelt de belegging van de vliegbasis Eindhoven een belangrijke rol. 

Geruchten met betrekking tot het door ons berekende scenario, waarbij de geluidruimte van Eindhoven wordt volgevlogen, circuleren al lange tijd. Het spreekt dus voor zich dat deze nota voor ons, maar ook voor de hele regio, van groot belang is. Kennisnemen van deze nota, voordat de ontmanteling van de vliegbasis Twente onomkeerbaar is geworden, is voor ons noodzakelijk. Wij verzoeken u dan ook ons deze nota zo spoedig mogelijk toe te zenden. 

Wij zullen, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, een soortgelijk verzoek aan de Minister van Defensie richten.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp