Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOWNIEUWSBRIEF NOVEMBER 2000
 

Het Bestuur heeft lange tijd niets meer van zich laten horen. Een reden daarvoor was dat een aantal ontwikkelingen die voor de omwonenden van betekenis zijn alsmaar onzeker bleven. Het Bestuur vindt het, ondanks de nog steeds voortdurende onzekerheid over een aantal zaken, de hoogste tijd om de situatie door middel van deze nieuwsbrief toe te lichten. 

1. DE REGIONALE OVEREENKOMST EINDHOVEN AIRPORT 

Op 15 mei gaf de ledenvergadering goedkeuring aan de Regionale Overeenkomst, gesloten tussen BOW, de Brabantse Milieufederatie, de omliggende gemeenten, de Provincie en Eindhoven Airport, onder leiding van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM), en machtigde het Bestuur om die Overeenkomst te ondertekenen. Het is hier niet de plaats om de gehele Overeenkomst te herhalen, maar het is wel goed de belangrijkste punten nog eens te noemen: 

a. Een pakket van afspraken geldend tot het jaar 2015, dus voor de lange termijn.
b. Een keiharde afspraak met betrekking tot openingstijden (inclusief een beperkte weekendopenstelling) en een verbod op nachtvluchten.
c. Een grens op de groei van Eindhoven Airport door middel van een vastgestelde maximale geluidsruimte. Voor de technici onder ons: 35 Ke in een gebied van 4,65 km2.
d. Totdat de zonering voor Welschap is vastgesteld, naar verwachting in het jaar 2004, een maximaal aantal vliegbewegingen van 18050, waarvan in het jaar 2000 maximaal 800 zogenaamde zware vliegbewegingen. De zware vliegbewegingen mogen tot in het jaar 2004 toenemen met 300 per jaar.e. Een systeem van vliegbaanbewaking, dat controle mogelijk maakt.
f. Overtredingen van de Overeenkomst worden beboet met fl. 15.000,= per overtreding.
g. Een begeleidingsgroep, Gezamenlijk Luchthaven-Omwonenden Beraad Eindhoven (GLOBE), die de uitvoering van de Overeenkomst bewaakt en de Overeenkomst verder uitwerkt.
Samenvattend is er sprake van een Overeenkomst die Eindhoven Airport een zekere groei toestaat, terwijl de omgeving zekerheid heeft over een beperkte ontwikkeling en het vliegen op "aanvaardbare" uren voor de lange termijn. 

De Overeenkomst is na te lezen op deze site .
Hierbij wordt opgemerkt dat velen, ook mensen die beter zouden moeten weten, de Overeenkomst aanduiden als "convenant". Dat is juridisch onjuist. Een convenant is veel zwakker dan een Overeenkomst. Bovendien heeft BOW slechte ervaringen met de houdbaarheid van convenanten.
Het Bestuur stelt het daarom op prijs als de leden uitsluitend de term OVEREENKOMST gebruiken.
Het is het Bestuur in de achterliggende maanden duidelijk geworden dat de betrokken partijen ernst maken met het van harte uitvoeren van deze Overeenkomst. Bovendien mag met tevredenheid worden gezegd dat de verhouding tussen de partijen aanmerkelijk is verbeterd en daardoor het noodzakelijke onderlinge overleg van veel betere kwaliteit is dan ooit eerder het geval was.

2. CONTACTEN MET EINDHOVEN AIRPORT EN VLIEGBASIS EINDHOVEN 

Met respect en dankbaarheid mag worden gedacht aan de heer M. van Berckel, interim directeur van Eindhoven Airport, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de onderlinge verhoudingen. Het heeft het Bestuur erg geschokt dat de heer Van Berckel volstrekt onverwacht is overleden tijdens zijn vakantie in Zwitserland, op een moment dat hij al afscheid had genomen van Eindhoven Airport en zijn opvolger de heer B. de Boer reeds was aangetreden.
De eerste kontakten met de heer De Boer geven ons het vertrouwen dat ook met hem constructief zal kunnen worden samengewerkt. 

Bij de kennismaking met de nieuwe militaire commandant, Kolonel J. Franken, is ons gebleken dat deze zeker van plan is de Overeenkomst te respecteren en daarnaast al een enkele beslissing heeft genomen, die tot vermindering van geluidsoverlast moet leiden. Ook met betrekking tot de nieuwe militaire leiding zijn we daarom positief gestemd en we hebben ons reeds voorgenomen ook Kolonel Franken te vragen een inleiding te verzorgen voor een van onze ledenvergaderingen, zodat een ieder met hem kennis kan maken. 

Met de heer Franken hebben we uitgebreid onze bezwaren doorgenomen met betrekking tot de behandeling van klachten. Hij heeft ons in dit verband gewezen op een personeelstekort, dat voorlopig nog niet zal zijn opgelost. Overigens zal de klachtenbehandeling ook nog in de COVM aan de orde komen.

3. KORTE GEDINGEN 

De luchtvaartmaatschappijen prezen de Overeenkomst als een goed stuk werk, maar trakteerden Eindhoven Airport, de bij de Overeenkomst betrokken overheidspartijen en het Ministerie van Defensie en Verkeer en Waterstaat op een spervuur van korte gedingen, die er allemaal op waren gericht ondertekening te voorkomen en wijzigingen in de Overeenkomst aan te brengen. Vooral de grens van 18050 vliegbewegingen moest het ontgelden. Die procedures hebben maanden geduurd en hebben uiteindelijk geresulteerd in een bevestiging door de rechter van de hardheid van het getal 18050. De luchtvaartmaatschappijen zijn echter in hoger beroep gegaan omdat zij daarvan, naar zij zeggen, in dit jaar al schade zullen ondervinden. Voor meer zekerheid zal BOW zich nu ook in dit geding voegen, d.w.z. gaan meeprocederen. 

4. HET EUROPEES KAMPIOENSCHAP VOETBAL 

BOW heeft nog om een andere reden meer dan gemiddelde belangstelling voor het aantal vliegbewegingen in het jaar 2000. Ten behoeve van het EK voetbal heeft Eindhoven Airport van de Nederlandse overheid de ruimte gekregen 100 extra vliegbewegingen te verwerken boven op het normaal toegestane aantal van 18050. Na onderhandelingen is overeengekomen dat de winst door Eindhoven Airport gemaakt op de EK vliegbewegingen die ’s nachts zijn uitgevoerd of die het totaal toegestane aantal overschrijden, zal worden gestort in de kas van een nog op te richten milieuondersteunende organisatie. 

5. GLOBE (Gezamenlijk Luchthaven-Omwonenden Beraad Eindhoven) 

In GLOBE hebben alle partijen die de Overeenkomst hebben getekend zitting. In GLOBE wordt overleg gevoerd over de uitvoering van de Overeenkomst, maar uitsluitend binnen het kader daarvan.
Besluiten worden uitsluitend genomen op basis van unanimiteit, als gevolg waarvan geen enkele partij zijn/haar wil kan opleggen aan een ander. 

Eerste belangrijke punt wat binnen GLOBE bijna is geregeld is de installatie van een route-bewakingssysteem. De kosten daarvan komen geheel voor rekening van Eindhoven Airport en het systeem is al aangeschaft. Voor de installatie is uiteraard de medewerking van het Ministerie van Defensie nodig en dat wil nog wel eens vertragend werken. Misschien nog dit jaar, maar in elk geval begin volgend jaar zal het systeem in werking zijn. 

Ook is gesproken over de installatie van een nieuw Instrument Landing System ( ILS) aan beide kanten van de startbaan. Dit systeem maakt een nauwkeuriger aanvliegen mogelijk, waardoor er minder afwijkingen van de voorgeschreven landingsroute zullen optreden. Ook hier is de medewerking van het Ministerie van Defensie nodig, ditmaal ook op financieel gebied, maar de vooruitzichten zijn positief.

6. ZONERING EN MER 

Eindelijk, meer dan 20 jaar te laat en weer sterk vertraagd, is het Ministerie van Defensie nu gekomen met de startnotitie die een begin vormt van de Milieu Effect Rapportage (MER). BOW heeft inmiddels het commentaar van de COVM ondersteund en zelf een commentaar ingestuurd. Wij zullen de ontwikkelingen uiteraard nauwkeurig volgen. In de MER procedure vertegenwoordigt daarbij primair de heer Jozef Jansen uit Vessem het Bestuur van BOW, zoals ook medegedeeld in de laatste ledenvergadering. 

Grote belangstelling moet in ons commentaar uitgaan naar het militaire vliegverkeer. Dat verkeer is door BOW verwaarloosd in de afgelopen jaren. Dat was begrijpelijk door het vele werk rond Eindhoven Airport, maar niet mag worden vergeten dat het militaire vliegverkeer nog steeds de meeste klachten oplevert. De aandacht van BOW moet dus in de komende tijd wat anders worden gericht: inbreng van de inhoud van de Overeenkomst in de zoneringsbeslissingen en grotere aandacht voor het militaire vliegverkeer.
Het BOW commentaar is in te zien op deze site . 

7. DE COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne) 

Op 15 mei 2000 droeg de ledenvergadering het Bestuur op om voor BOW het lidmaatschap van de COVM aan te vragen. Die aanvraag is ingediend en de beslissing ligt nu bij de Staatssecretaris van Defensie. 

Tot slot: We zijn nogal positief gestemd. Daarnaast blijven we alert en zien zeker niet af van rechtszaken als dat nodig mocht zijn. We blijven echter de voorkeur geven aan overleg. 

Het BestuurBelangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp