Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


NIEUWSBRIEF DECEMBER 2001 

Het jaar 2001 ligt weer bijna achter ons. De hoogste tijd om u door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte te stellen van een aantal belangrijke zaken. 

1. DE REGIONALE OVEREENKOMST EINDHOVEN AIRPORT 

De Regionale Overeenkomst is nu ruim een jaar oud. Met tevredenheid kunnen wij vaststellen dat, op enkele incidenten na ( zie hierna ) de gemaakte afspraken correct worden nagekomen en/of vooruitgang is geboekt met de uitvoering daarvan. 

De incidenten die zich hebben voorgedaan betreffen het vertrek van een zogenaamd "zwaar en teveel geluidshinder veroorzakend" toestel in januari en een buiten de vastgestelde openstellingstijd vertrokken toestel in februari. 

Deze incidenten zijn zeer uitgebreid besproken in het toezichthoudend overlegorgaan GLOBE ( Gezamenlijk Luchthaven-Omwonenden Beraad Eindhoven ) en deels met toepassing van de boeteclausule afgedaan. Het aantal civiele vliegbewegingen blijft, uiteraard ook door de algemene malaise in de luchtvaart, ver achter bij het afgesproken maximum van 18.050 vliegbewegingen. 

Het is nog te vroeg voor het trekken van een definitieve conclusie, maar vooralsnog zijn wij zeer tevreden.
De Overeenkomst is na te lezen op deze site.

2. ROUTEBEWAKINGSSYSTEEM 

Een van de gemaakte afspraken in de Regionale Overeenkomst was de installatie van een routebewakingssysteem. Zoals u in de pers hebt kunnen vernemen is het systeem inmiddels geïnstalleerd en in gebruik genomen. Iedereen die informatie wil over een bepaalde vliegbeweging en/of klacht kan bellen of zelf gaan kijken op het Basis Informatie Centrum ( BIC ) Flight Forum 1550, gelegen net buiten de hoofdpoort van de militaire basis. Als men datum, tijd en postcode doorgeeft kan de vliegroute en vlieghoogte en de controleplaats op een computerscherm worden weergegeven.
Geluidmeetapparatuur zal pas rond 2004 worden opgesteld. 

Klachtennummers: 040-2506133, 040-2506144, 040-2510288 

Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt teruggebeld.
Speciaal voor leden van BOW zullen aparte voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden, waarbij het systeem zal worden gedemonstreerd en toegelicht. Het is interessant en leerzaam en zeker voor de omwonenden een must. U ontvangt binnenkort nader informatie.

3. PROCEDURES 

Onlangs hebben het Bestuur van BOW en de Brabantse Milieufederatie - na overleg met onze advocaat - het Beroep tegen de Beschikking 2000-2004 ingetrokken. De Beschikking dus waarin het vliegverkeer is geregeld in de overgangsperiode tot 2004. Redenen voor de intrekking zijn: 

a. Een aantal van onze bezwaren maken thans onderdeel uit of gaan straks onderdeel uitmaken van de MER en/of de zoneringsprocedure en kunnen daarbij worden meegenomen.
b. Binnen GLOBE zijn afspraken gemaakt om enkele "hete hangijzers" samen met Eindhoven Airport rechtstreeks met het Ministerie van Defensie te gaan bespreken. Daarvan wordt door ons een groter effect verwacht.Dit betekent dat er op dit moment geen procedures meer lopen.

4. ZONERING EN MER 

De Milieu Effect Rapportage ( MER ) is opgestart. Voor de voortgang zijn wij afhankelijk van derden. Men ligt op dit moment iets achter op het bij aanvang gepresenteerde schema. Wij houden dat scherp in de gaten, aangezien de overgangsregeling eind 2004 afloopt. 

5. DE COVM ( Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne ) 

Op 15 mei 2000 droeg de ledenvergadering het Bestuur op om voor BOW het lidmaatschap van de COVM aan te vragen. Op 16 maart 2001 hoorden wij dat de Staatssecretaris van Defensie het BOW- lidmaatschap van de COVM afwijst. Volgens de Luchtvaartwet kan er maar één milieuorganisatie toegelaten worden en heeft hij tegen het advies van de COVM de Brabantse Milieufederatie verkozen. BOW ( als vereniging dus ) wordt geen lid van de COVM. Maar wees gerust: In de COVM zijn wij ruimschoots - indirect - vertegenwoordigd.

6. BOW 

a.Door de vele tijdrovende werkzaamheden in de afgelopen 5 jaar vindt voorzitter Bernard Wagemakers het nu tijd een NIEUWE VOORZITTER te zoeken. Er is alvast een herverdeling van de taken afgesproken. Voorzitter Bernard neemt zitting in GLOBE en doet het werk voor juridische zaken. Rien van Dongen doet als vice-voorzitter de overige voorzitterstaken.
b.In de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2001 is afgesproken dat het lidmaatschapsbedrag precies wordt omgezet van fl.15,= naar EUR 6,80. 

Tot besluit wenst het bestuur u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar toe.
namens het bestuurBelangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp