Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2002 

1. EEN EIGEN WEBSITE 

Onlangs heeft BOW een eigen website geopend. Op www.b-o-w.nl kunt u alles over de vereniging te weten komen. Opgenomen zijn naast de samenstelling van het Bestuur, de volledige tekst van de Regionale Overeenkomst, verslagen van ledenvergaderingen, nieuwsbrieven en nog veel meer.
Suggesties of reacties zijn altijd welkom via ons nieuwe e-mail adres info@b-o-w.nl of via het Antwoordnummer 10039 5500 VB Veldhoven (postzegel niet nodig) 

2. DE REGIONALE OVEREENKOMST EINDHOVEN AIPORT 

De Regionale Overeenkomst is nu ruim twee jaar oud. Overtredingen zijn er wel geweest en opgelost door het in werking treden van het boetebeding. Dat wil zeggen dat de overtreder (Eindhoven Airport) na overleg en in een goede verstandhouding het afgesproken bedrag van f 15.000,= omgerekend Euro 6806,70 in het Milieufonds heeft gestort. Het Milieufonds wordt beheerd door een speciaal daarvoor opgerichte stichting, Stichting Milieufonds Woonomgeving Eindhoven Airport. Deze stichting heeft als doel het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de luchthaven. 

Voor wat betreft het vastleggen van afspraken in wet- en regelgeving is er weinig vooruitgang. Daarvoor is de medewerking van "Den Haag" nodig, maar daar komt ook door het ontbreken van druk vanuit de regio, op dit moment weinig van terecht. Reden voor het Bestuur om d.m.v. een uitgebreid schrijven aan alle partijen betrokken bij de Overeenkomst onze noodkreet te uiten met de bedoeling iedereen wakker te schudden en aan te zetten tot lobbyactiviteiten. Dat is absoluut nodig wil voor 1 juli 2004 een aantal zeer belangrijke zaken geregeld zijn. De tijd daarvoor is al erg kort, want ambtelijke molens draaien nog steeds langzaam. 

De brief kunt u op onze internetpagina nalezen.

3. HET ROUTEBEWAKINGSSYSTEEM 

Een van de gemaakte afspraken in de Regionale Overeenkomst was de installatie van een routebewakingssysteem. Afgelopen voorjaar zijn er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Even weer in het kort de belangrijkste gegevens. Iedereen die informatie wil over een bepaalde vliegbeweging en/of klacht kan bellen of zelf gaan kijken op het Basis Informatie Centrum (BIC) Flight Forum 1550, gelegen net buiten de hoofdpoort van de militaire basis. Als men datum, tijd en postcode doorgeeft kan de vliegroute en vlieghoogte en de controleplaats op een computerscherm worden weergegeven. 

Enige tijd geleden is door het klagen als resultaat bereikt dat het aantal oefennaderingen door niet op Eindhoven gestationeerde militaire vliegtuigen, b.v. de F16-straaljager en de AWACS-toestellen met of zonder radarschotel, beperkt dient te blijven tot twee per vliegtuig.
Overigens, ook al is iets toegestaan, het kan best hinder veroorzaken. Ook dan kunt u uw klacht melden bij de afgelopen zomer gewijzigde klachtennummers: 040- 2896133 en 040- 2896144.
Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt teruggebeld.

4. GELUIDMEETSYSTEEM 

Naast de realisatie van het Routebewakingssysteem is intussen het opzetten van een geluidmeetsysteem ter hand genomen. Ook een van de zaken die in de Regionale Overeenkomst zijn afgesproken. Ten aanzien van de aanschaf van het systeem zijn er geen onoverkomelijke problemen meer, maar met de Directie van Eindhoven Airport wordt nog overleg gevoerd over de plaats en het aantal geluidmeetpalen dat nodig is om een goed beeld te verkrijgen van het actuele geluid en de piekbelastingen. Daarnaast is een overleg opgestart met het Ministerie van Defensie om het geluidmeetsysteem te koppelen aan het routebewakingssysteem. Technisch is dat mogelijk, alleen Defensie is vooralsnog zeer terughoudend in verband met de "staatsveiligheid". 

5. ZONERING EN MER 

Voor de voortgang van de Milieu Effect Rapportage (MER) is BOW afhankelijk van derden. Eind 2002 mag de MER worden verwacht. Daarna moet nog de aanwijzingsprocedure worden doorlopen. Als er geen bezwaren worden ingebracht kan dat redelijk snel gaan. Er zijn echter nog een aantal technische aspecten die de zaak zouden kunnen vertragen. Een daarvan is de verwezenlijking van de civiele geluidszone in het geheel. Over de vraag op welke wijze deze technisch zeer ingewikkelde materie kan worden geregeld lopen de meningen uiteen.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp