Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


NIEUWSBRIEF JANUARI 2004 


Beste leden van BOW en andere belangstellenden, 

U heeft al een hele tijd niets meer van ons gehoord. Dat wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten. Laten we beginnen met u allen een heel goed, gezond en vooral een zo geluidsarm mogelijk 2004 toe te wensen. We hopen dit jaar een aantal concrete zaken af te ronden, waar het plaatsen van de geluidmeetpalen er een van is.
M
et deze Nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor de volgende aspecten: 

• De communicatie met de leden.
• De Regionale Overeenkomst en de berichten hierover in de pers.
• De registratie van het door vliegtuigen geproduceerde geluid.
• De Milieu Effect Rapportage (MER)
• De nieuwe Luchtvaartwet
• De klachtenafhandeling door de Koninklijke Luchtmacht.
• Het Bezwaarschrift Recreatievliegen.
• De Beschikking ‘zware vliegbewegingen’ Eindhoven Airport, Zienswijze en Bezwaarschrift.
• De samenstelling van het bestuur. 

U ziet dat we een groot aantal vermeldenswaardige aandachtspunten hebben, waarbij we ernaar hebben gestreefd deze zo begrijpelijk mogelijk voor het voetlicht te plaatsen. In de onderstaande uiteenzetting zitten veel moeilijke en technische kreten. Het is helaas niet altijd mogelijk om in een kort overzicht alles op een eenvoudige manier uit te leggen.De uitleg zou dan zeker tien bladzijden lang worden. Wilt u echter graag meer weten, kom naar de ledenvergadering. Hier kunt u dan gericht vragen stellen en wij zullen ons best doen het u allemaal zo goed mogelijk uit te leggen. 

Ook ziet u hoe belangrijk een vereniging als BOW in de regio Zuid Oost Brabant is, om er voor te zorgen dat wij met zijn allen in een prettige leefomgeving kunnen blijven wonen. Dit kunnen wij alleen dan bereiken als er zoveel mogelijk mensen lid worden van onze vereniging. Daarom vragen wij u ook om deze Nieuwsbrief te kopiëren en door te geven aan al uw vrienden en bekenden, die nog geen lid zijn van BOW en ook hun te vragen lid te worden, opdat wij door kunnen gaan met dit zo belangrijke werk.

COMMUNICATIE MET DE LEDEN
 
• Als Bestuur beseffen we wel degelijk dat een goede communicatie naar de leden toe uitermate belangrijk is. In de bestuursvergaderingen hebben we daar ook uitgebreid over gesproken en we zijn tot de conclusie gekomen, dat we een aantal verschillende communicatiemiddelen tot onze beschikking hebben. In het kort opgesomd zijn dit de volgende:
• Op de reguliere ledenvergaderingen brengen wij u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en knelpunten. Wij vragen u dan ook om uw mening. Er zijn echter maar een of twee vergaderingen per jaar en deze vergaderingen worden maar door weinig leden bezocht. Het communicatie-effect is daarom relatief gering.
• Deze Nieuwsbrief die we per post aan alle leden sturen is ook een communicatiemiddel. Wij ontvangen echter van u weinig respons over wat u van eerdere Nieuwsbieven vond. Dit willen we graag veranderen. Het Bestuur is er voor de leden, maar de leden zijn er ook om het Bestuur Het Bestuur is er voor de leden, maar de leden zijn er ook om het Bestuur kritisch te volgen, om aandachtspunten aan te dragen die voor de vereniging belangrijk zijn, om vragen te stellen over de ontwikkelingen rondom het vliegveld en, last but not least, om in gezamenlijk overleg het beleid van BOW voor de toekomst te bepalen.
• Daarnaast hebben we ook nog onze website.
Op www.b-o-w.nl kunt u veel over de vereniging te weten komen. Opgenomen zijn onder andere:
• De volledige tekst van de Regionale Overeenkomst en de Wijziging van april 2003, aangevuld met een korte samenvatting van de belangrijkste punten.
• De verslagen van de ledenvergaderingen.
• De Nieuwsbrieven die wij hebben uitgebracht.
• De samenstelling van het bestuur en nog veel meer. 

De website kunnen wij ook gebruiken voor een discussie met onze leden. Daarom vernemen we graag uw mening en vragen over alle mogelijke aspecten die Vliegbasis Eindhoven (burger- en militair vliegverkeer) betreffen. U kunt uw suggesties of reacties via ons e-mail adres info@b-o-w.nl aan ons sturen. Mocht u niet de beschikking hebben over een Internetverbinding dan kunt u ons ook altijd bereiken via het Antwoordnummer 10039, 5500 VB Veldhoven. Een postzegel is hiervoor niet nodig.

DE REGIONALE OVEREENKOMST EN DE BERICHTEN HIEROVER IN DE PERS 

U heeft inmiddels als lid van BOW verschillende keren berichten kunnen lezen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport; berichten die tot enige onrust geleid kunnen hebben. Via deze Nieuwsbrief wil het Bestuur deze berichten daarom in de juiste context plaatsen en vooral de onjuiste informatie corrigeren.
Zoals bekend is BOW naast de omliggende gemeenten, de Provincie, de Brabantse Milieufederatie en Eindhoven Airport, ondertekenaar van de zogenaamde Regionale Overeenkomst. De Overeenkomst en ook een aanvulling daarop is, zoals u weet, op meerdere ledenvergaderingen van BOW toegelicht en goedgekeurd. 

De kern van de Overeenkomst kan als volgt worden samengevat: 

Eindhoven Airport kan meer zogenaamde ‘zware vliegtuigen’ toelaten dan gebruikelijk was, echter onder een aantal belangrijke voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

• De groeimogelijkheid van Eindhoven Airport wordt voor een langere termijn vastgelegd en beperkt.
• De uitbreiding geschiedt uitsluitend met moderne zogenoemde geluidarme vliegtuigen.
• De milieu-effecten van het vliegverkeer worden niet alleen berekend maar ook gemeten en daartoe zal een systeem van geluidmeetpalen worden geïnstalleerd.
• Aan de openingstijden zal niet worden gesleuteld en er zal dus geen sprake zijn van nachtvluchten.
Als bijkomende punten zijn opgenomen de afspraken:
• Dat de eventuele ‘geluidwinst’ als gevolg van de inzet van stillere vliegtuigen gelijk (fifty-fifty) zal worden verdeeld tussen Eindhoven Airport en de omgeving.
• Dat er een boete is gesteld op overtreding van de Overeenkomst.
• Dat de partijen ernaar streven gezamenlijk de landelijke overheid te overtuigen, dat het noodzakelijk is de inhoud van de Overeenkomst op te nemen in wet- en regelgeving. 

De Overeenkomst werd ook landelijk toegejuicht als een voorbeeld voor "De Oplossing" van regionale conflicten. De landelijke overheid in Den Haag toonde zich gelukkig en is bereid volgens de lijnen van de Overeenkomst het beleid voor Eindhoven Airport uit te voeren. 

BOW is verplicht zich aan de Overeenkomst te houden en wil dat natuurlijk ook. Wij hebben ons immers ingespannen de Overeenkomst in de huidige vorm voor elkaar te krijgen. Als we echter willen dat deze Overeenkomst gestand wordt gedaan dan zijn de volgende punten van wezenlijk belang: 

• Waakzaamheid met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. Op elke overtreding staat een boete van € 7.000,=. Dit bedrag wordt vervolgens gestort op de rekening van de Stichting Milieufonds Woonomgeving Eindhoven Airport!
• Een goede informatie en overleg tussen de betrokken partijen en vooral ook:
• Doorgaan met het oplossen van eventuele strijdpunten in onderling overleg. De kracht van de Overeenkomst stoelt immers, ten opzichte van de landelijke overheid, op een gezamenlijk optrekken van alle regionale partijen. 

De regionale pers bracht recent met grote koppen dat Eindhoven Airport sterk mocht uitbreiden. Deze uitbreiding heeft voornamelijk betrekking op het aantal passagiers en niet op het aantal vliegbewegingen (starts of landingen). Dat werd als nieuws gebracht, maar was het niet. Het artikel werd geplaatst nadat het Ministerie van Defensie een Beschikking in concept had uitgebracht met als belangrijkste inhoud de ruimte voor Eindhoven Airport die al lange tijd vaststond in de Regionale Overeenkomst. 

Echt nieuws zou zijn geweest dat het Ministerie van Defensie inderdaad de regionale afspraken al in een wet had opgenomen. Zover is het echter nog niet. 

Ernstiger was dat gemeld werd dat Eindhoven Airport mocht uitbreiden tot 7000 vliegtuigen in de zogenaamde ‘zware’ categorie. Dat is dubbel onjuist. 

Wat is nu wel juist en werd niet gemeld ? 

• Er is geen sprake van 7.000 vliegtuigen, maar van 7.000 vliegbewegingen. Dat is de helft. Een vliegbeweging is een dalend of een opstijgend vliegtuig. Een vliegtuig dat hier landt en weer vertrekt (wat alle vliegtuigen zullen doen!) staat dus voor 2 vliegbewegingen. Geen 7000 vliegtuigen dus maar 3.500 vliegtuigen.
• Eindhoven Airport mag niet in een keer naar dat getal van 3.500 vliegtuigen toe groeien maar kan onder een reeks voorwaarden (waaronder de geluidproductie van de gebruikte vliegtuigen) een beleid opstellen dat in 2008 tot 3.500 vliegtuigen leidt. Voor de jaren daarvoor gelden navenant lagere getallen.
• Eindhoven Airport blijft gebonden aan een maximum van 18.050 voor het totaal aantal vliegbewegingen.
Het gaat dus om een schuiven tussen soorten vliegtuigen. Eindhoven Airport kan lichte vliegtuigen inruilen voor zware vliegtuigen binnen een vast maximum. Het is zeker niet zo dat ‘zwaar’ meer geluid produceert dan ‘licht’. 

De term ‘zwaar’ zegt op zich niets over het geluid, maar heeft te maken met de lengte, de breedte en het gewicht van het toestel, de baan en de brandweergereedstelling. Een ‘zwaar’ modern vliegtuig kan heel best geluidvriendelijker zijn dan een ‘licht’ oud vliegtuig. 

Bij de Wijziging van de Regionale Overeenkomst in april 2003 is aan Eindhoven Airport weliswaar de ruimte gegund om binnen het bestaande maximum meer ‘zware’ vliegbewegingen uit te voeren, maar daaraan is de voorwaarde verbonden dat deze ‘zware’ bewegingen moeten worden uitgevoerd met vliegtuigen die minstens even stil of stiller zijn dan een (moderne) B737-800. 

Met de genoemde garantie voor de geluidproductie van de gebruikte vliegtuigen is BOW van mening dat de zin van het onderscheid tussen zwaar en licht is komen te vervallen. Dat onderscheid komt dan ook in de Overeenkomst niet meer voor. 

Dat er sprake was van non-nieuws en van onjuistheden blijkt ook uit het feit dat de gezamenlijke partners betrokken bij de Overeenkomst (dus ook Eindhoven Airport) in de vorm van een Zienswijze, bezwaren tegen de ministeriële Beschikking hebben ingebracht en met name ook tegen de daarin vervatte getallen. Het ministerie heeft inmiddels een deel van deze Zienswijze geaccepteerd en de concept-Beschikking veranderd.

DE REGISTRATIE VAN HET DOOR VLIEGTUIGEN GEPRODUCEERDE GELUID
 
Bij de besprekingen die leidden tot de Regionale Overeenkomst in augustus 2000 hebben wij er al op aangedrongen dat de oppervlakte van het gebied (een sigaarvormige contour) waarin de jaarlijkse geluidbelasting hoger is dan een bepaalde waarde (35 Ke) verkleind werd van maximaal 13 km2 tot 4,65 km2. Bij de Wijziging (zie onze website www.b-o-w.nl voor een samenvatting) is afgesproken dat tot 2015 deze oppervlakte hooguit nog maar mag groeien tot 3,85 km2 per jaar. Dit is dus opmerkelijk ‘minder meer’! Dit alles heeft tot gevolg dat Eindhoven Airport genoodzaakt wordt om rumoerige ‘lichte’ vliegtuigen te verruilen voor stillere ‘zware’ vliegtuigen. Kortom: meer passagiers, maar met minder herrie. 

Hierbij moeten we wel opmerken dat het louter en alleen het civiele gedeelte van het vliegverkeer betreft en de door de Koninklijke Luchtmacht veroorzaakte geluidbelasting nog steeds (!) een 35 Ke oppervlakte mag hebben van bijna 20 km2 per jaar. 

De geluidbelasting wordt tot op dit moment alleen nog maar berekend. Hierbij wordt de geluidproductie van alle opstijgende en landende vliegtuigen op Eindhoven Airport per jaar bij elkaar opgeteld, uitgaande van de door de fabrikant verstrekte gegevens over het lawaai dat deze vliegtuigen produceren. Gezien het belang dat BOW hecht aan het minimaliseren en controleren van de overlast voor de omwonenden is besloten de groei van de geluidbelasting ook te gaan bewaken via metingen. Hiervoor wordt een systeem van geluidmeetpalen opgezet, dat gekoppeld wordt aan het bestaande routebewakingssysteem (R.B.S.) In december 2003 zijn volgens de met ons gemaakte afspraak tien geluidmeetpalen door Eindhoven Airport besteld. Hiervan zijn er negen vast en is er een verplaatsbaar.
Wij hebben een extern adviesbureau, dat is gespecialiseerd op het onderwerp vliegtuiglawaai en de hierdoor veroorzaakte hinder, ingeschakeld om onafhankelijk van de belanghebbende partijen de beste plaatsen voor de vaste meetpalen uit te zoeken. De verplaatsbare meetpaal kan dan worden ingezet op plaatsen waar telkens (of onverwacht) veel klachten zijn.
 
Afgesproken is verder dat zodra daar behoefte aan is nog maximaal 2 verplaatsbare meetpalen worden aangeschaft. Het geluidmeetsysteem moet dit jaar operationeel zijn. Een voordeel van de gekozen opzet is dat het de mogelijkheid biedt om het civiele en militaire vliegtuiggeluid te scheiden. Zo kan niet alleen de groei van het geluid van Eindhoven Airport worden bewaakt, maar kan ook duidelijk worden hoeveel (onnodige) herrie sommige door de Koninklijke Luchtmacht ingehuurde vliegtuigen maken.

MILIEU EFFECT RAPPORTAGE (MER) 

Op dit moment loopt een zogenaamd Milieu Effect Onderzoek, dat moet uitmonden in een rapport MER genaamd, dat binnenkort verschijnt en dat voor vele jaren de criteria zal vastleggen op grond waarvan het vliegveld (burger- en militair vliegverkeer) kan en moet opereren. Dat rapport vraagt deskundig onderzoek, alertheid en eenheid van optreden. Als het verschijnt zullen we de leden onmiddellijk informeren, consulteren en om medewerking vragen.

NIEUWE LUCHTVAARTWET 

De landelijk overheid werkt aan een nieuwe Luchtvaartwet, die ook van groot belang zal zijn voor Eindhoven Airport. BOW heeft een plaats aan de tafel waar over de nieuwe wet beslissingen worden genomen. Van die gelegenheid moeten we gebruik maken en ook dat vraagt deskundigheid, alertheid en een goede samenwerking.

DE KLACHTENAFHANDELING DOOR DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT 

Een van de gemaakte afspraken in de Regionale Overeenkomst was de installatie van een routebewakingssysteem. Iedereen die informatie wil over een bepaalde vliegbeweging en/of klacht kan bellen of zelf gaan kijken op het Basis Informatie Centrum (BIC) Flight Forum 1550, gelegen net buiten de hoofdpoort van de militaire basis. Als men datum, tijd en postcode doorgeeft kan de vliegroute, vlieghoogte en de controleplaats op een computerscherm worden weergegeven. 

U kunt uw klacht of vraag melden bij de klachtennummers: 040-2896133 en 040-2896144. U moet zeker het antwoordapparaat inspreken en indien gewenst wordt u teruggebeld. Overigens, ook al is iets formeel toegestaan, het kan best hinder veroorzaken. 

De kwartaaloverzichten van de geluidhinder- en milieuklachten gaan naar het Ministerie van Defensie en ook naar BOW. Wij kunnen deze inventarisatie van de klachten dan gebruiken voor ons beleid voor de komende jaren. 

Het Bestuur is van mening dat klagers zich het beste kunnen wenden tot de afdeling Voorlichting van de Koninklijke Luchtmacht die via de bovenstaande nummers is te bereiken. BOW is hiervoor niet de juiste partij. De Koninklijke Luchtmacht inventariseert de klachten en er wordt een duidelijk beeld verkregen van de overlast in de regio. Mocht de klachtenafhandeling niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dat graag. Bij voorkeur via een E-mail naar info@b-o-w.nl. Wij kunnen dan actie ondernemen richting Defensie. 

Een en ander neemt niet weg dat BOW van mening is dat de klachtenafhandeling niet bij de Koninklijke Luchtmacht (Defensie) thuishoort, maar bij een onafhankelijke instantie. Dit is dan ook een van onze beleidsvoornemens voor de komende tijd. Bezwaarschrift Recreatievliegen.

BEZWAARSCHRIFT RECREATIEVLIEGEN 

Door BOW is een Bezwaarschrift ingediend tegen de Beschikking die het recreatief vliegen vanaf Vliegbasis Eindhoven mogelijk maakt. Op deze manier hopen we een einde te kunnen maken aan de door de eenmotorige ‘fun’-vliegtuigjes veroorzaakte overlast. Welk resultaat ons Bezwaarschrift heeft gehad kunnen wij u helaas nu nog niet melden. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u dat uiteraard melden.

BESCHIKKING ‘ZWARE VLIEGBEWEGINGEN’ EINDHOVEN AIRPORT, ZIENSWIJZE EN BEZWAARSCHRIFT 

In een eerder stadium hebben we samen met onze partners in GLOBE, (Gezamenlijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven) een Zienswijze ingediend op de aan Eindhoven Airport verleende Beschikking. Een aantal punten van deze Zienswijze zijn door de betrokken ministeries niet overgenomen. Wij betreuren dit ten zeerste en zijn van mening dat de Beschikking zo snel mogelijk moet worden vervangen door een ‘fatsoenlijke wetgeving’. Bij het opstellen van de Regionale Overeenkomst is het steeds de bedoeling geweest om de afspraken die de belanghebbende partijen rondom Eindhoven Airport met elkaar hebben gemaakt op te nemen in de wetgeving. Ook de gemeentelijke en provinciale overheden ondersteunen dit streven. In de landelijke politiek is hier echter nog onvoldoende aandacht voor. Wij blijven daarom bij de betrokken instanties met klem aandringen om de landelijke politiek te overtuigen van de noodzaak om de afspraken, die we met elkaar hebben gemaakt en waar we allemaal achter staan, zo snel mogelijk op te nemen in een adequate wetgeving. 

Verder bleek dat in de aangepaste Beschikking, zonder dat iemand daarom gevraagd had, een mogelijke verruiming van de openingstijden was opgenomen. Dit punt, dat voor ons nooit acceptabel is geweest en dat we ook altijd aan iedereen die het maar horen wilde hebben uitgedragen, stoorde ons zo hevig dat wij - samen met de gemeente Veldhoven - Eindhoven Airport ervan overtuigd hebben zich solidair te verklaren aan de omwonenden en samen met ons en de andere GLOBE-partners hiertegen een Bezwaarschrift in te dienen. Zo is dan ook geschied.

BESTUUR 

De oprichter van BOW, Rien van Dongen is vanwege persoonlijke redenen op eigen initiatief tussentijds afgetreden als bestuurslid. Wij zijn hem bijzonder veel dank verschuldigd voor alles wat hij vanaf 1986 voor de vereniging heeft betekend.
 
Het Bestuur bestaat dus nu uit: 

• Prof.dr.ir. Klaas Kopinga (Veldhoven), voorzitter
• Marjolijn van Mierlo-Biezenaar (Veldhoven), secretaris
• Stefan Nuys (Best), penningmeester
• Wally Janssen (Veldhoven), lid
• Prof.dr.ir. Wim de Jonge (Veldhoven), lid
• Ir. Ruud Nouwen (Veldhoven), lid
• Mr.drs. Bernard Wagemakers (Vessem), lidBelangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp