Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


NIEUWSBRIEF JANUARI 2005
 
Uitnodiging extra openbare ledenvergadering 


Beste leden van BOW 

Allereerst wenst het Bestuur u een heel goed, gezond en voorspoedig Nieuwjaar. Wij hebben de Kerstvakantie benut voor het maken van onze nieuwste Nieuwsbrief. Het vorig jaar hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Ook dit jaar doen we dit weer. In de achterliggende maanden heeft het Bestuur van BOW indringend gediscussieerd, over de vraag op welke wijze BOW in de nu bestaande omstandigheden, het best zijn statutaire doelstelling kan nastreven. 

Centraal in deze discussie stond steeds de rol die Defensie speelt in de milieuproblematiek rondom het vliegveld. Zoals u wellicht al in de pers heeft kunnen lezen,is het Bestuur van BOW van mening dat Defensie ontoelaatbaar handelt als het gaat om de milieusituatie rondom het vliegveld. Hierin heeft BOW een taak te vervullen en daarom nodigen wij u uit voor: 

Een Extra Openbare Ledenvergadering 

De openbare ledenvergadering wordt gehouden op maandag 24 januari 2005 om 20.15 uur
in Gemeenschapshuis De Leenhoef, Het Groen 18 in Knegsel. 

Gelet op het te bespreken onderwerp is een grote opkomst van belang. Ook zal er bij binnenkomst een ledenregistratie plaatsvinden en zullen er stembiljetten voor u klaar liggen. 

De milieuproblematiek rondom het vliegveld blijft onze aandacht vragen. Nadat BOW er door middel van de Regionale Overeenkomst, in is geslaagd de geluidproblematiek rondom het civiele luchtvaartverkeer beheersbaar te maken en het plaatsen van de geluidmeetpalen momenteel in volle gang is, richten onze pijlen zich nu op het militaire vliegverkeer. In deze Nieuwsbrief informeren wij u over deze gang van zaken. Op de ledenvergadering horen wij graag uw mening en willen wij met u van gedachten wisselen, over de te ontwikkelen strategie. 

Daarom treft u in deze Nieuwsbrief de volgende aspecten aan: 

• Persbericht van BOW waarin BOW aangeeft dat er een einde moet komen aan de wildgroei van het militaire vliegverkeer op de Vliegbasis Eindhoven.
• Standpunt van het Bestuur omtrent de aanpak van het militaire vliegverkeer.
• Achterstallige contributie. 

We hebben er naar gestreefd de problematiek rondom het militaire vliegverkeer zo begrijpelijk mogelijk voor het voetlicht te plaatsen. U ziet dat een vereniging als BOW nooit haar aandacht mag laten verslappen. Daarom is een vereniging als BOW in de regio Zuid Oost Brabant noodzakelijk om er voor te zorgen, dat wij met zijn allen in een plezierige leefomgeving kunnen blijven wonen. Zoals we reeds eerder hebben aangegeven kunnen wij dit alleen dan bereiken, als er zoveel mogelijk mensen lid zijn c.q. worden van onze vereniging. Daarom vragen wij u net als het vorige jaar om deze Nieuwsbrief te copiëren en door te geven aan al uw vrienden en bekenden, die nog geen lid zijn van BOW en ook hun te vragen lid te worden van BOW, opdat wij door kunnen gaan met dit zo belangrijke werk. 

Wij vertrouwen dat deze Nieuwsbrief u inspireert de extra ledenvergadering te bezoeken en ook uw stem te laten horen. Als Bestuur hechten wij bijzonder veel belang aan uw mening. Zonder uw steun kunnen wij niet verder gaan met het realiseren van onze doelstellingen. 


Defensie veroorzaakt een wildgroei op de Vliegbasis Eindhoven 

Inleiding 

Op 26 oktober 2004 heeft BOW een persbericht gestuurd aan de lokale regionale en landelijke pers. In dit persbericht geeft BOW aan op welke wijze Defensie omgaat met het militaire vliegverkeer op de Vliegbasis Eindhoven. Naar de mening van BOW is dit een ontoelaatbare wijze van opereren. In dit persbericht wordt het volgende weergegeven. 

Persbericht 

De afgelopen tijd komen er steeds meer signalen, die er op wijzen dat de militaire activiteiten op de vliegbasis Eindhoven verder zullen toenemen. Zo zullen binnenkort twee extra Hercules vliegtuigen op deze vliegbasis ingezet worden. Verder zal hier het aantal DC-10 vliegtuigen van de militaire luchtvloot worden uitgebreid van twee naar drie. Daarnaast wordt de vliegbasis sinds een half jaar ook al gebruikt als ‘overloop’ voor de F16 straaljagers, die sinds de sluiting van de vliegbasis Twente op de vliegbasis Volkel gestationeerd zijn. Als de start- en landingsbanen op andere plaatsen, zoals binnenkort Leeuwarden, aan onderhoud toe zijn worden de daar aanwezige squadrons F16 straaljagers wellicht tijdelijk naar Eindhoven verhuisd. Dit alles zal voor de omgeving een enorme toename van de overlast tot gevolg hebben. 

De vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) vindt dat de maat nu echt vol is. Om een indruk te geven wat de omgeving te wachten kan staan het volgende. 

Tussen Eindhoven Airport en partijen in de regio zijn goede afspraken gemaakt over de beperking van de geluidoverlast, die veroorzaakt wordt door het civiele vliegverkeer. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Regionale Overeenkomst, waarin onder meer staat dat de hoeveelheid civiel geluid in 2014 hooguit anderhalf keer zo hoog zal zijn als de hoeveelheid gedurende het afgelopen jaar. Tijdens de vergadering van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiene (COVM) op 15 september 2004 werd duidelijk dat met Defensie dit soort afspraken zeer waarschijnlijk nooit te maken zullen zijn. De militairen wensen vast te houden aan de voorlopige zonering van 1978, waarbij een hoeveelheid geluid geproduceerd mag worden, die meer dan 10 keer zo groot is als het geluid van Eindhoven Airport op dit moment. Het begint er op te lijken dat de hoeveelheid geluid, die Eindhoven Airport heeft ingeleverd, gewoon gebruikt gaat worden door Defensie zodat de omgeving er per saldo niets mee is opgeschoten. 

Eindhoven Airport daartoe aangespoord door de Regionale Overeenkomst, zet steeds stillere vliegtuigen in. Defensie daarentegen maakt gebruik van oude, vaak ingehuurde, lawaaierige toestellen, die voor de burgerluchtvaart niet eens meer gebruikt mogen worden. De geluidoverlast die Eindhoven Airport in de omgeving veroorzaakt valt nog te verdedigen via economische motieven, zoals werkgelegenheid en een snelle bereikbaarheid van buitenlandse bestemmingen voor de inwoners van de regio, zowel zakelijk als privé. Voor het militaire vliegverkeer gelden deze argumenten niet of nauwelijks, omdat het voor het uitvoeren van militaire taken helemaal niet nodig is gebruik te maken van een specifieke vliegbasis. Het uitbreiden van de militaire activiteiten op een vliegbasis die pal tegen een grote stad aanligt, zorgt niet alleen voor veel geluidoverlast, maar brengt ook onnodig grote veiligheidsrisico’s voor de omgeving met zich mee. Dit soort activiteiten moeten in de toekomst gebeuren vanaf meer landelijk gelegen militaire vliegvelden in Nederland of als het gaat om NAVO-taken, bijvoorbeeld België. 

Al meer dan 25 jaar wachten we nu op een definitieve zonering van de vliegbasis Eindhoven. Hierbij wordt de maximale hoeveelheid geluid van het civiele vliegverkeer en van het militaire vliegverkeer vastgelegd, maar worden ook limieten gesteld aan andere vormen van milieu-overlast, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijke stoffen. Aan deze zonering hoort een milieu effecten rapportage (MER) vooraf te gaan, die steeds weer wordt toegezegd, maar even vaak weer wordt vertraagd. BOW is stappen aan het voorbereiden om deze MER zo snel mogelijk op tafel te krijgen. Hierbij zullen we de betrokken partijen in de regio aansporen gezamenlijk actie te ondernemen om schade aan ons leefklimaat te voorkomen. 


Het beheersbaar maken van het militaire vliegverkeer 

Inleiding 

Zoals reeds aangegeven heeft het Bestuur van BOW in de achterliggende maanden indringende gesprekken gevoerd over de vraag hoe BOW in de nu bestaande omstandigheden het best zijn statutaire doelstelling kan nastreven. Die doelstelling luidt samengevat: 

Het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor de omwonenden van Welschap.
In voorgaande jaren heeft BOW bij het werken aan deze doelstelling veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Die aandacht heeft geresulteerd in de Regionale Overeenkomst en in een commissie (Globe) die de inhoud van die Overeenkomst bewaakt.
 
De kern van de Overeenkomst kan worden samengevat in de volgende punten: 

• Handhaving van de bestaande openingstijden.
• Planmatige toename van de ruimte voor Eindhoven Airport binnen afgesproken grenzen. Dat is wel genoemd: ‘Minder meer’.
• Begrenzing van de door Eindhoven Airport veroorzaakte overlast door het stellen van maxima aan de jaarlijkse geluidbelasting. 

Wat er ook verder gedacht mag worden van de Overeenkomst; vastgesteld kan worden dat de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2015 beheersbaar is en dat er met Eindhoven Airport en de andere partijen binnen Globe wordt samengewerkt en overleg wordt gevoerd. 

Militaire vliegverkeer 

Zoals ook al in het persbericht is aangegeven is het heel anders gesteld met de militaire kant van het vliegen vanaf Welschap. Met Defensie heeft BOW veel meer problemen en de ontwikkeling van het militaire vliegen is bepaald niet beheersbaar. Om maar een aantal problemen te noemen: 

1. Sinds 1978 overtreedt Defensie eigenlijk de wet. Immers de Luchtvaartwet schrijft een geluidszone voor die er na al die jaren nog steeds niet is. Defensie werkt nog steeds met een zogenaamde voorlopige zone en werkzaamheden aan de definitieve zone worden met sombere regelmaat vertraagd.
2. Sinds 1978 hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan in de luchtvaart die op zichzelf al zouden moeten leiden tot een kleinere zone.
3. Defensie heeft geen boodschap aan stillere vliegtuigen en geen boodschap aan openingstijden.
4. Defensie heeft in de voorlopige zone een ruimte geclaimd, die absurd hoog is en ver uitgaat boven de werkelijke behoefte.
5. Defensie gebruikt maar een fractie van de geclaimde zone; dit zou plezierig zijn ware het niet dat:
o er geen enkele garantie bestaat dat in de toekomst die ruimte niet wordt gevuld, wat tot een afschuwelijke toename van hinder zou leiden;
o er nu heel concreet dreigingen bestaan dat er uitgebreid wordt;
o dat steeds weer gezegd kan worden dat uitbreidingen, ook buiten militaire noodzaak, binnen de zone passen (denk hierbij met name aan de recreatievluchten);
o Defensie de ruimte die Eindhoven Airport heeft ‘ingeleverd’ gewoon weer bij de eigen ruimte optelt.
6. Defensie voert geen enkel overleg met de georganiseerde omwonenden. Sterker nog in de Commissie ex art 28 van de Luchtvaartwet (de COVM) is BOW niet vertegenwoordigd, ondanks het feit dat de toenmalige staatssecretaris dat wel redelijk vond.
7. Als gevolg van de op stapel staande vernieuwde Luchtvaartwet zal BOW opnieuw geen plaats krijgen in de COVM.
8. BOW krijgt van de beschikkingen die het belang van omwonenden direct raken niet eens een afschrift. De inhoud moet BOW uit de pers vernemen en als BOW bezwaar maakt krijgen we te horen dat we te laat zijn.
9. Het merendeel van de klachten die tegen het vliegverkeer worden geuit zijn gericht tegen het militaire vliegverkeer. Het is overigens het Bestuur van BOW een doorn in het oog dat de klachtenbehandeling door Defensie zelf geschiedt. (Dat bijvoorbeeld zeer veel klachten worden toegeschreven aan transitoverkeer is misschien wel waar, maar volstrekt niet controleerbaar).
10. In een stedelijke conglomeratie als de regio Zuid Oost Brabant wordt door een militair vliegveld zo’n groot beslag op de schaarse ruimte gelegd dat niet alleen vele vormen van hinder optreden maar ook de mogelijkheid tot goed wonen, werken en recreëren sterk wordt beperkt. 

Om deze en nog veel meer redenen heeft het Bestuur van BOW behoefte om met de leden van gedachten te wisselen en vast te stellen,wat de te ontwikkelen eigen strategie moet zijn. Zoals gezegd overleg en informatieverstrekking blijven, ondanks toezeggingen van de staatssecretaris van Defensie, beneden alle peil. Het Bestuur wil graag als een volledig zelfstandige onafhankelijke gesprekspartner met Defensie functioneren, maar heeft het vertrouwen verloren dat dit zal gebeuren. 

De rechter 

Het Bestuur blijft ten volle bereid waar dat mogelijk is, de rechter in beslissingen die ons raken, te betrekken. De rechter zal echter nooit een definitieve oplossing brengen en steeds weer deelbeslissingen geven. Dat betekent dat we telkens weer deeloverwinningen met erg veel moeite moeten bevechten en Defensie zijn plannen ondertussen gewoon doorzet.

Conclusie bestuur 

Het Bestuur concludeert op grond van het bovenstaande dat onze inspanningen vanaf nu gericht moeten zijn op het verdwijnen van het militaire vliegverkeer en vraagt de leden in te stemmen met deze conclusie. 

Deze conclusie leidt tot een groot aantal activiteiten, die erop gericht zijn andere partijen bij die doelstelling actief te betrekken. Genoemd kunnen worden: 

• de landelijke, provinciale en regionale politiek;
• het landelijke, provinciale en regionale bestuur;
• de pers;
• de omwonenden;
• en last but not least Eindhoven Airport. 

Het behoeft geen betoog, dat ook Eindhoven Airport belang heeft bij duidelijkheid. Het zal echter ook helder zijn dat Eindhoven Airport alleen dan mee kan gaan met pogingen het militair vliegverkeer te laten verdwijnen, als daar voor haar zelf extra groeimogelijkheden uit voort vloeien. Voor BOW ligt dan weer de vraag open hoever dat kan gaan,gezien onze statutaire doelstelling. 

Het Bestuur verzoekt de leden in te stemmen met de aldus geamendeerde conclusie en vraagt tevens aan de leden om adviezen met betrekking tot de af te leggen weg. 

Tenslotte: 

BOW start een proces, waarvan de uitkomst op zijn zachtst gezegd zeer onzeker is. Niettemin ziet het Bestuur geen andere weg en het voordeel van deze weg is dat hij erg duidelijk is. BOW wil een beheersbare ontwikkeling van het vliegverkeer en ziet daarin geen plaats voor militair en recreatief verkeer. 

Contributie 

Als laatste is voor de leden die de contributie 2004 nog niet hebben betaald een herinneringsacceptgiro bijgevoegd. Wij verzoeken u de contributie per omgaande te voldoen. Ook een vereniging als BOW heeft uw geldelijke steun nodig om te bereiken wat we willen, namelijk zo min mogelijk hinder van de vliegbasis Eindhoven en van Eindhoven Airport. Mocht u reeds betaald hebben en treft u toch een acceptgiro aan, laat het ons dan even weten.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp