Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


NIEUWSBRIEF APRIL 2006 

Ontwikkelingen rond Eindhoven Airport (burgervliegverkeer) en de Vliegbasis Eindhoven (militair vliegverkeer) van de afgelopen 5 maanden.
 
Door Eindhoven Airport, daarin met name gesteund door Eindhoven en de provincie Noord-Brabant, wordt het laatste jaar een grote druk uitgeoefend om extra groei van Eindhoven Airport mogelijk te maken (dus meer dan in de Regionale Overeenkomst is vastgelegd). Het Bestuur van BOW vindt dat hierover alleen te praten valt als dit gecombineerd wordt met een begrenzing van het militaire gebruik. 

Volgens artikel 3, lid 1 van de statuten zet onze vereniging zich in voor ‘het behoud en de verbetering van  het leef- en woonklimaat voor omwonenden van de vliegbasis Welschap/Eindhoven Airport en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten’. 

Naar de mening van het Bestuur betekent dit dat onze inspanningen gericht moeten zijn op het minimaliseren van het totaal aan overlast, dus de som van het militaire en civiele gebruik. Dit is ook altijd ons uitgangspunt geweest bij de gesprekken binnen GLOBE (Gezamenlijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven). Voor de volledigheid moet gemeld worden dat BOW vrij regelmatig met Eindhoven Airport gesprekken voert over de behoeften en wensen van Eindhoven Airport enerzijds en de omwonenden anderzijds. 

Op 26 oktober 2005 is door Eindhoven Airport bij het bevoegd gezag (de Staatssecretaris van Defensie) een aanvraag ingediend tot een verruiming van de huidige (2003 – 2007) Beschikking medegebruik Vliegbasis Eindhoven. 

Deze aanvraag bevatte drie elementen: 

• Een toename van het aantal zware vliegbewegingen binnen het toegestane totaal van 18050 per jaar
• Een toename van de geluidruimte tot 4.65 km 2 in 2006, waarbij ook melding gemaakt wordt van een verdere toename (tot 5.94 km 2) in de jaren daarna
• Een verruiming van de openstellingstijden in het weekend en een verschuiving met 15 minuten op werkdagen 

Omdat met name de punten 2 en 3 van deze aanvraag in strijd zijn met artikel 6 lid 3 van de Regionale Overeenkomst, hebben wij een geschil over deze aanvrage in GLOBE ingebracht. Hierbij werden wij gesteund door de BMF en de gemeenten Veldhoven en Eersel. 

Conform artikel 9 van de Regionale Overeenkomst hebben wij in de maanden daarna binnen GLOBE overlegd over een oplossing van dit geschil. Op 25 maart 2006 verklaarde Eindhoven Airport de aanvrage te hebben ingediend in de overtuiging dat geen van de partijen dit als een overtreding zou aanmerken. 

Het e-mail verkeer tussen verschillende partijen en de (concept) notulen van de betreffende discussies waren op dat moment dermate warrig, dat misschien een ‘miscommunicatie’ mogelijk geweest zou kunnen zijn of dat een beroep op een dergelijke ‘miscommunicatie’ gewettigd was. Om de gesprekken met de andere partijen en met Defensie niet volledig op slot te zetten, hebben we dit excuus geaccepteerd, onder voorwaarde dat Eindhoven Airport nogmaals uitdrukkelijk zou bevestigen zich aan de vigerende Regionale Overeenkomst te zullen houden. 

De betreffende verklaring hebben wij op 4 april 2006 aan de Staatssecretaris van Defensie gestuurd. In de begeleidende brief schrijven wij ook dat ‘de gesprekken waarin o.a. verkend wordt of een verdere uitbreiding van Eindhoven Airport mogelijk zou zijn tot mislukken gedoemd lijken te zijn als van de zijde van Defensie geen duidelijk perspectief wordt geboden c.q. concrete afspraken met betrekking tot het gebruik van de vliegbasis worden gemaakt.’ 

In heldere taal: we willen harde toezeggingen over de ruimte die Defensie afzonderlijk nodig heeft voor transportvluchten, noodzakelijke oefeningen en reserveruimte in geval van calamiteiten. Pas als we daar in geslaagd zijn, valt er met BOW te praten over een verandering van de voorwaarden in de Regionale Overeenkomst. Niet eerder en alleen in die volgorde. 

Op 19 januari 2006 is een delegatie vanuit de provincie en vanuit Eindhoven bij de Staatssecretaris van Defensie, de heer Van der Knaap, op bezoek geweest. Ook een vertegenwoordiger van het Bestuur van BOW (Wim de Jonge) was bij dit gesprek aanwezig. Doel van dit gesprek was het verkrijgen van informatie over actuele ontwikkelingen bij Defensie, vastgelegd in het onlangs afgeronde Structuurschema Militaire Terreinen (SMT2). Zo is er onvoldoende duidelijkheid over de consequenties voor de Vliegbasis Eindhoven van de voorgenomen sluiting van de Vliegbases Twenthe en Soesterberg. 

De delegatie zou ook graag concrete afspraken willen maken over het daadwerkelijke gebruik van de vliegbasis. In het verslag van deze vergadering valt te lezen dat de Staatssecretaris geen afspraken wenst te maken over aantallen vluchten, maar wel inzicht wil geven in het voorziene gebruik. 

Voor de geïnteresseerden volgt hieronder een samenvatting van het verslag 

• Het gebruik van de basis is primair gericht op het transportsquadron. Deze bestaat uit twee KDC-10’s. Op korte termijn zal hier nog een DC-10 bij komen. Verder zijn er vier Hercules transportvliegtuigen C 130-30, vier Fokker 60’s (deze zullen worden uitgefaseerd), twee Fokker 50’s en een Gulfstream IV SP.
• Door de sluiting van Twenthe is het aantal squadrons F16’s op Volkel uitgebreid tot 3½ en op Leeuwarden naar 2. Deze bases dienen als thuisbases voor de F16’s. Het is nu de taak van Defensie om de verdeling van het geluid over de verschillende velden en opties zoals de export van opleidingsvluchten naar het buitenland (bv. de VS) goed te plannen. Er zal geen sprake zijn van een permanente stationering van gevechtsvliegtuigen op de Vliegbasis Eindhoven. De reservefunctie van het veld houdt in dat gedurende een korte tijd (bv. bij baanonderhoud elders of voor verplaatsingsoefeningen) en calamiteiten de basis wel kan worden gebruikt. Overigens zijn de banen van Volkel en Leeuwarden niet zo lang geleden gerenoveerd en is in de komende jaren ten gevolge hiervan geen overlast te vrezen.
• Wel zijn jaarlijks een aantal trainingsvluchten met jachtvliegtuigen nodig waarbij geoefend moet worden op het aanvliegen (IFR) van verschillende vliegvelden. Er worden geen verandering in het aantal ten opzichte van 2005 verwacht. Deze trainingen zullen neerkomen op één á twee F16’s per dag.
• Er zullen geen grootschalige oefeningen met jachtvliegtuigen zoals Frisian Flag plaatsvinden op de Vliegbasis Eindhoven. Voor 2006 zijn helemaal geen oefeningen gepland.
• Het probleem met de inhuur van de Ilyushin-76 is bekend. Er vindt op dit moment een onderzoek plaats naar de mogelijkheid om minder lawaaiige toestellen in te huren voor deze missies, maar er is momenteel nog geen alternatief gevonden. 

Volgens de Staatssecretaris gaat het niet om het maken van ‘volume-afspraken’ over het gebruik maar meer om de communicatie over het huidige en toekomstige gebruik. De COVM is daartoe het geëigende overlegplatform. Hij stelt voor om de COVM uit te breiden met een vertegenwoordiger van de staf van de Staatssecretaris en een vertegenwoordiger namens de Staf van de Koninklijke Luchtmacht, beiden uit Den Haag. De Staatssecretaris stelt daarnaast voor om de BOW eveneens te betrekken in de COVM. 

Naar de mening van het Bestuur van BOW heeft dit gesprek geen echt nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Ook is er geen enkele toezegging gedaan over de ruimte die Defensie afzonderlijk nodig heeft voor transportvluchten, noodzakelijke oefeningen en reserveruimte in geval van calamiteiten. Dit onbevredigende gevoel werd nog eens versterkt door de brief die door de Staatssecretaris van Defensie op 17 maart 2006 is verstuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer, waarin onder meer de volgende passages te lezen zijn: 

Met de komende sluiting van de Vliegbases Twenthe en Soesterberg is de beschikbare gebruiksruimte voor de Koninklijke luchtmacht drastisch verminderd. De gebruiksruimte op de resterende vliegbases van de Koninklijke luchtmacht is daardoor toegenomen in belang. Ik ben derhalve niet voornemens om beperkingen op te leggen aan het mogelijke militaire gebruik van de Vliegbasis Eindhoven. 

• Op het militaire luchtvaartterrein Eindhoven vindt op permanente basis commercieel burgermedegebruik plaats door tussenkomst van Eindhoven Airport N.V. Ik heb begrip voor de wensen van Eindhoven Airport tot uitbreiding van haar vliegactiviteiten mede in het licht van het programma Brainport Eindhoven. Maar een uitbreiding kan niet ten koste gaan van het beoogde militaire gebruik van deze vliegbasis.
• Tijdens een gesprek op 19 januari jongstleden met vertegenwoordigers van de regio Eindhoven heb ik de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap uitgenodigd lid te worden van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (commissie ex artikel 28 Luchtvaartwet). Voorts heb ik toegezegd de commissie te versterken met een functionaris van mijn staf en een functionaris van de Staf van de Commandant Luchtstrijdkrachten om te voorzien in de informatiebehoefte over het militaire gebruik van de vliegbasis Eindhoven.
• Ter informatie kan ik meedelen dat de gemachtigde van de Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap op 14 oktober 2005 met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur heeft verzocht om toezending van de nota «Bedreigde operationele ruimte». De minister van Defensie heeft op 3 november 2005 het verzoek om openbaarheid van de nota afgewezen. 

Dit soort passages geeft ons het gevoel dat BOW alleen bij de COVM aan tafel mag gaan zitten om dat beetje informatie aan te horen dat Defensie uit zichzelf kwijt wil. Wij zijn dan ook nog niet op de uitnodiging van de Staatssecretaris ingegaan. Verder meldt de Staatssecretaris dat hij niet voornemens is om beperkingen op te leggen aan het mogelijke toekomstige gebruik van de Vliegbasis Eindhoven. Betekent dit dat de omgeving er serieus rekening mee moet houden dat een (jaarlijkse) geluidszone van meer dan 20 km 2 (bijna 8 keer zoveel als het jaarlijkse militaire gebruik sinds 1997) in principe gewoon kan worden ‘volgevlogen’? 

Komende maanden vindt de besluitvorming plaats over de MER (Milieu Effect Rapportage) Eindhoven, de aanwijzing van het Militair luchtvaartterein Eindhoven in het kader van de Luchtvaartwet, en het wetsvoorstel ‘Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens’. Het spreekt van zelf dat wij, daar waar deze voorstellen strijdig zijn met de Regionale Overeenkomst dan wel onvoldoende garanties bieden dat het totaal aan overlast (militair + civiel) beheersbaar blijft, hiertegen op alle mogelijke manieren bezwaar zullen maken.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp