Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


NIEUWSBRIEF JANUARI 2007

Het Bestuur van de vereniging BOW hoopt dat we er ook in 2007 in zullen slagen de overlast van het luchtverkeer in de regio te beperken.

Wij willen u bijpraten over verschillende lopende zaken:

• Ontwerpaanwijzingsbesluit militair luchtvaartterrein Eindhoven. Dit Luchtvaartterrein omvat de Vliegbasis Eindhoven (Koninklijke Luchtmacht) en Eindhoven Airport N.V. (burgermedegebruik)
• Ontheffing civiel medegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven
• Werkgroep toekomstscenario’s Eindhoven Airport
• Plaatsing geluidmeetpalen
• BOW geluidmeetpost
• Klachtenafhandeling door de Koninklijke Luchtmacht
• Ledenadministratie en contributie.

1. Ontwerpaanwijzingsbesluit militair luchtvaartterrein Eindhoven

Vlak voor de zomervakantie van 2006 is het ontwerpbesluit tot het aanwijzen van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven en de vaststelling van de geluidszone ter inzage gelegd. Op zich een goede zaak dat er nu na jarenlang aandringen eindelijk een ontwerpbesluit ligt, omdat sinds 1978 al van het vliegveld gebruik gemaakt wordt op basis van een voorlopige aanwijzing en zonering. Met de inhoud van het ontwerpbesluit zijn we het op een aantal punten echter niet eens. Samen met de Brabantse Milieufederatie en de gemeente Veldhoven (Eersel wilde niet meedoen) hebben we daarom een zienswijze op dit ontwerp-besluit ingediend. Later heeft de gemeente Son en Breugel zich bij deze zienswijze aangesloten.

De belangrijkste punten uit onze zienswijze zijn:

• In het ontwerpbesluit wordt het militaire gebruik van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven vastgelegd en wordt de bijbehorende geluidsruimte definitief vastgesteld. Het civiele medegebruik wordt in het ontwerpbesluit zelf echter nog steeds niet vastgelegd. Kennelijk wordt de praktijk waarbij voor het civiele medegebruik ontheffingen worden verleend nog steeds voortgezet. Daarnaast wordt – in strijd met de Luchtvaartwet – nog steeds geen civiele geluidsruimte vastgesteld.

• Het bijbehorende MER (Milieu Effect Rapport) vormt naar onze mening geen deugdelijke grondslag voor een besluit ingevolge de Luchtvaartwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De informatie uit het MER is zo onvolledig en gebrekkig, dat niet gezegd kan worden dat hiermee de milieubelangen op een deugdelijke wijze kunnen worden afgewogen.

• In het MER zijn voor het militaire gebruik – naast de voorgenomen activiteit – geen alternatieven of varianten onderzocht. Dit zou wel moeten gebeuren.

• In het ontwerpbesluit zelf moeten ook voorschriften en/of risicocontouren voor wat betreft de aspecten luchtverontreiniging en externe veiligheid en geur worden opgenomen. Deze milieuaspecten zijn van belang voor de kwaliteit van het leefmilieu in de omgeving van het militaire luchtvaartterrein.

• In de aanwijzing wordt verwezen naar de Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport van 24 augustus 2000. Met de wijziging van deze Overeenkomst van 29 april 2003 is de groei van de 35 Ke-zone expliciet vastgelegd tot en met het jaar 2014. Het kiezen van een 35 Ke-zone van 4,74 km² voor de civiele luchtvaart, zoals in het ontwerpbesluit is gebeurd, dient nader beargumenteerd te worden.

• De geluidsruimte voor het luchtvaartterrein dient te worden verkleind omdat al tien jaren lang er op het luchtvaartterrein Eindhoven sprake van is een forse onderschrijding van de indicatief vastgestelde geluidsruimte.Deze structureel onbenutte geluidsruimte wordt nu door Defensie als ‘buffer’ achter de hand gehouden, zodat een substantiële toename van het luchtverkeer niet behoeft te leiden tot de aanpassing van geluidszone. In 1979 is de geluidsruimte tijdelijk vastgesteld op een maximaal oppervlak van 26,4 km². Hierbij werd uitgegaan van een prognose voor het jaar 1985, van 18.050 civiele vliegbewegingen en 4.475 militaire sorties. Sinds het jaar 1996 is echter een oppervlakte van in totaal 5 km 2 niet meer overschreden. Dit is het gevolg van een verandering van taken voor het gebruik van het luchtvaartterrein Eindhoven voor militaire doeleinden medio jaren negentig.

• Wij achten aanvullend onderzoek ter zake noodzakelijk. Over een meerjarige periode dient – met een redelijke mate van zekerheid – inzicht te worden gegeven in de benodigde geluidsruimte voor enerzijds de militaire transportfunctie (kerntaak) en anderzijds voor het uitvoeren van de overige noodzakelijke militaire vliegactiviteiten (gebruik als reservebasis, binnen- en buitenlands militair “medegebruik”). In het aanvullend onderzoek dient duidelijkheid verschaft te worden over het planbare structurele en incidentele militaire gebruik van de vliegbasis (inclusief beperkte buffercapaciteit). Naar onze mening moeten de gezamenlijke militaire en civiele vliegactiviteiten kunnen plaatsvinden binnen een aanmerkelijk verkleinde 35 Ke-zone.

Deze zienswijze is ingediend bij de zogenaamde commissie ex artikel 21 Luchtvaartwet, die de minister moet adviseren. Deze commissie heeft in haar advies een aantal hoofdpunten uit onze zienswijze overgenomen en als concreet punt in het advies opgenomen dat de functie van het militaire luchtvaartterrein zodanig aangepast moet worden, dat geen structureel gebruik meer zal worden gemaakt door oefenende jachtvliegtuigen.

2. Ontheffing civiel medegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven

Civiel gebruik van de vliegbasis Eindhoven is bij de door het Rijk (Defensie) gehanteerde systematiek tot nu toe alleen mogelijk op basis van beschikkingen waarin ontheffing wordt verleend van het verbod op medegebruik. Op 10 juli 2006 is de beschikking zodanig aangepast, dat deze ruimte biedt voor 14000 ‘zware’ civiele vliegbewegingen (7000 vliegtuigen) per jaar (binnen het totaal van 18050 civiele bewegingen per jaar).

Tegen dit aantal zware bewegingen op zich hebben we geen bezwaar. Een van de pijlers van de Regionale Overeenkomst is namelijk niet het sturen op aantallen vliegbewegingen, maar het sturen op geluid. In de beschikking wordt de Regionale Overeenkomst echter alleen aangehaald, als het gaat om extra’s, nooit als het gaat om beperkingen. In het bezwaarschrift, dat we samen met de BMF en de gemeente Veldhoven tegen deze beschikking hebben ingediend, staan onder meer de volgende punten:

• De aanvraag strekt zich uit tot een uitbreiding van “zware” civiele vliegbewegingen in de jaren 2006 en 2007. Nu in de beslissing geen einddatum is opgenomen voor de verleende ontheffing wordt de grondslag voor de aanvraag verlaten.

• De Regionale Overeenkomst dient leidend te zijn voor de afweging van belangen. In de ontheffing voor 2003-2007 (d.d. 14 november 2003) was dit ook nog het geval. In deze beschikking werd stapsgewijs voor elk jaar een groeiend aantal “zware” civiele vliegbeweging vergund, waarmee de facto de afspraken uit deze Overeenkomst werden gevolgd. Wij zien niet in waarom in de huidige beschikking een geheel andere systematiek wordt gevolgd. Wij achten het dan ook een ontkenning van onze – door álle betrokken partijen erkende en aanvaarde – belangen dat een ontheffing wordt verleend voor 14.000 “zware” vliegbewegingen zonder dat hierbij wordt voorgeschreven dat de 35 Ke-zone wordt nageleefd conform de onderlinge afspraken in de Regionale Overeenkomst.

• In de beschikking is een regeling opgenomen waarbij de mogelijkheid bestaat om na sluitingstijd alsnog te kunnen vertrekken indien zich extreme meteorologische omstandigheden of technische storingen voordoen. Deze regeling stemt niet overeen met de onderlinge afspraken zoals overeengekomen in de Regionale Overeenkomst. Het is volstrekt onduidelijk waarom afgeweken zou moeten worden van de openingstijden om in bovengenoemde situaties alsnog vertrek mogelijk te maken van vliegtuigen die vertraagd zijn. In tegenstelling tot hetgeen het geval is bij aankomende vliegtuigen is hier geen sprake van een zwaarwegend veiligheidsbelang. Er lijkt slechts sprake van een economisch belang, dat niet voldoende opweegt tegen de milieubelangen en het belang van omwonenden van een zo beperkt mogelijke geluidsbelasting. Daar komt bij dat vertrekkende vliegtuigen meer geluidshinder veroorzaken dan landende vliegtuigen. Wij verzoeken de betreffende regeling in de beschikking te schrappen.

Defensie zou vóór 13 november 2006 op dit bezwaarschrift gereageerd moeten hebben. Zij hebben om 4 weken uitstel verzocht, tot 11 december. Op 18 december werd wederom verzocht om instemming met uitstel tot eind januari 2007. Defensie wil wachten op adviezen van de Commissies MER en Art.21. Onze advocaat heeft per brief aan Defensie laten weten dat hij, bij het uitblijven van een beslissing op bezwaar na deze verlengde termijn ,zich het recht voorbehoudt om beroep in te stellen tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op bezwaar.

3. Werkgroep toekomstscenario’s Eindhoven Airport

Het laatste half jaar wordt intensief overleg gevoerd tussen deskundigen uit de omgeving, de BOW, de BMF, de provincie en Eindhoven Airport over de ontwikkeling van Eindhoven Airport op korte en langere termijn. Hierbij wordt geprobeerd scenario’s te ontwikkelen die recht doen aan zowel de economische belangen van de regio (bereikbaarheid, werkgelegenheid) als aan de randvoorwaarden van het milieu (geluid, emissies). Het is aan alle leden van deze werkgroep duidelijk dat een ontwikkeling van Eindhoven Airport die verder gaat dan wat in de Regionale Overeenkomst is afgesproken alleen mogelijk is als het gebruik van het luchtvaartterrein Eindhoven door Defensie wordt beperkt. Een eerste stap hierbij is het verdwijnen van oefenende jachtvliegtuigen uit de regio. De werkgroep verwacht dit voorjaar een notitie op hoofdlijnen gereed te hebben. Na goedkeuring van de uitgangspunten in deze notitie door de ‘achterbannen’, dus ook de ledenvergadering van de BOW, zou gewerkt kunnen worden aan een aanpassing van de Regionale Overeenkomst.

Overigens valt er pas met BOW te praten over een aanpassing van de Regionale Overeenkomst nadat Defensie heldere toezeggingen gedaan heeft, dus niet eerder.

4. Plaatsing Geluidmeetpalen

In de Regionale Overeenkomst is afgesproken dat er 9 vaste geluidmeetpalen geplaatst zullen worden, betaald door Eindhoven Airport. Deze palen worden geplaatst op Eindhoven Airport, in Eindhoven (Beatrixkamp, Parijslaan), Best (Fazantlaan, Aquabest), Wintelre en Knegsel, ten noorden van Duizel, en in Veldhoven (Oerle). Vertraging is o.a. ontstaan door de langzaam werkende gemeenten en soms moeizaam overleg met de betreffende grondeigenaren. De afgelopen maanden is eindelijk met de plaatsing van de meetpalen begonnen. We zullen erop aandringen dat ze ook zo snel mogelijk daadwerkelijk gegevens gaan verzamelen.

5. BOW Geluidmeetpost

De hoeveelheid geluid van Eindhoven Airport zal geleidelijk toenemen, binnen de grenzen die in de Regionale Overeenkomst zijn vastgelegd (zie onze website, www.b-o-w.nl). Veel ingrijperder lijken echter de gevolgen van de sluiting van de militaire vliegbases Twenthe, Soesterberg en Valkenburg. Veel van de activiteiten daar worden verplaatst naar andere vliegbases, waarbij ook van Eindhoven gebruik gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld oefeningen met F16 jachtvliegtuigen.

De militairen geven toe dat de overlast zal toenemen, maar in normale omstandigheden niet al te veel. Dit zou nagegaan kunnen worden met de geluidmeetpalen die geplaatst zullen worden door Eindhoven Airport. Jammer genoeg zijn deze meetpalen nog steeds niet operationeel. Daarom hebben we besloten zelf op particulier terrein een meetpost in te richten. Hiermee wordt sinds half juni 2006 dag en nacht het geluid van de overkomende vliegtuigen gemeten. De meetpost bevindt zich ten zuidwesten van het vliegveld op een plaats waar de geluidsbelasting volgens de indicatieve contour uit 1978 een waarde zou mogen hebben van 35 Kosten-eenheden (Ke). Als we de resultaten van de metingen van het afgelopen halfjaar bekijken, dan blijkt dat de geluidsbelasting op de plaats van de meetpost een waarde heeft van ongeveer 20 Ke. Het verschil van 15 Ke komt volgens de definitie van de Kosten-eenheden neer op een factor 10 aan geluidsoverlast. Het volvliegen van de indicatieve zone zou dus betekenen dat de hoeveelheid geluid in de regio maar liefst 10 keer zo groot wordt!

Achtergrond van geluidsmetingen

Geluid wordt uitgedrukt in de logaritmische eenheid dB. Elke 10 dB meer betekent 10 keer zoveel geluid-energie. Als de gevoeligheid van het oor voor bepaalde geluidsfrequenties in rekening wordt gebracht, spreken we van dB(A). In de onderstaande tabel is de geluidssterkte van verschillende bronnen in dB(A) weergegeven.         
                                                          
sterkte geluid in dB(A)                       
0      gehoordrempel
10    windstil bos
20    leeszaal
30    gefluister
40    rustige kamer     
50    regen
60    normaal gesprek
70    stofzuiger
80    drukke verkeersweg
90    passerende trein
100  kettingzaag
110  discotheek
120  toeterende auto
130  rockconcert
140  startende straaljager 


Rechts  het geluid van twee vliegtuigen die opstijgen van Eindhoven Airport.  De maximale geluidsterkte is 72 dB(A) resp. 68 dB(A). In de resultaten van onze geluid-metingen is heel duidelijk te zien dat de nieuwe typen vliegtuigen, die door Eindhoven Airport worden gebruikt, veel minder lawaai produceren dan de Russische toestellen die door Defensie worden ingezet. 


Hierboven en hiernaast wordt dat met een paar metingen geïllustreerd. In de plaatjes staat horizontaal de tijd uit, en verticaal de hoeveelheid geluid in dB(A). Het plaatje hiernaast is het geluid van een opstijgende Ilyushin76, goed voor een geluidsterkte van maximaal 86 dB(A). 

Hiernaast is het geluid weergegeven veroorzaakt door oefenende F16’s. Veel van de geluidspieken zijn hoger dan 80 dB(A). 


Zowel door de Ilyushin als de door de jachtvliegtuigen wordt meer dan 10 keer zo veel geluid geproduceerd als door een civiel toestel. 6. Klachtenafhandeling door de Koninklijke Luchtmacht

Iedereen die informatie wil over een bepaalde vliegbeweging en/of klacht kan bellen of zelf gaan kijken op het Basis Informatie Centrum (BIC), Flight Forum 1550, net buiten de hoofdpoort van de militaire basis. Als men datum, tijd en postcode doorgeeft kan de vliegroute, vlieghoogte en de controleplaats op een computerscherm worden weergegeven. U kunt uw klacht of vraag melden bij de klachtennummers: 040-2896133 en 040-2896144. Raak niet ontmoedigd maar spreek het antwoordapparaat in en indien u dat wenst wordt u teruggebeld, binnen 3 weken. Ook via e-mail kan een klacht worden ingediend, en wel via buvo.ehv@vlbehv.af.dnet.mindef.nl U wordt dan niet teruggebeld. Alle klachten worden geregistreerd. De kwartaaloverzichten gaan naar het Ministerie van Defensie en ook naar BOW. Wij kunnen deze inventarisatie van de klachten dan gebruiken voor ons beleid voor de komende jaren. Mocht de klachtenafhandeling niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dat graag. Bij voorkeur via een e-mail naar info@b-o-w.nl . Wij kunnen dan actie ondernemen. Als de omwonenden het opgeven om te klagen, zou Defensie (maar ook de politiek) ten onrechte de indruk krijgen dat de overlast is afgenomen.
BOW blijft trouwens van mening dat de klachtenafhandeling niet bij de Koninklijke Luchtmacht (Defensie) thuishoort, maar bij een onafhankelijke instantie

2000 597      Hiernaast een overzicht van de klachten over de afgelopen jaren.
2001 502
2002 614
2003 590
2004 803
2005 1833
2006 2056

7. Ledenadministratie en Contributie

Wegens het opzetten van een nieuw administratie-programma hebben de nieuwe leden vanaf mei 2006 geen welkomstbrief en acceptgiro ontvangen. Ook de herinneringsacceptgiro’s zijn niet verzonden. Wij zijn van plan om elk jaar in april bij de uitnodiging voor de jaarvergadering de acceptgiro voor het betreffende jaar te versturen.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van BOWBelangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp