Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Geachte heer De Boer,

Recente ontwikkelingen geven ons aanleiding te menen dat Eindhoven Airport het voornemen heeft de binding aan de Regionale Overeenkomst ter discussie te stellen.
Het leek ons goed u in verband daarmee het volgende voor te leggen. De Regionale Overeenkomst heeft een, door betrokken partijen welbewust gewenste, lange looptijd.
De opzet van de Overeenkomst is zodanig gekozen dat wijzigingen ervan uitsluitend middels consensus kunnen worden gerealiseerd. Behalve dat dit de kracht van de Overeenkomst zichtbaar maakte, is dat ook een demonstratie van het vertrouwen dat partijen elkaar met de ondertekening van de Overeenkomst beoogden te geven. De tamelijk recente wijziging van de Overeenkomst, per 29 april 2003, heeft laten zien dat deze structuur functioneert. Wij zijn daar niet alleen tevreden over, maar ook trots op en wensen die structuur van de Overeenkomst dan ook te allen tijde te respecteren.

In uw (concept)brief betreffende de ‘Aanpassing beschikking medegebruik’, gericht aan de staatssecretaris van defensie, wordt door u gevraagd om een zodanige aanpassing van de beschikking, dat daartoe een ruimer gebruik door grotere typen burgervliegtuigen mogelijk wordt. Hierbij kondigt u aan dat een geluidruimte van 6 km 2 nodig is en dat de in de beschikking opgenomen openingstijden zouden moeten worden aangepast. Dit alles wordt aan de staatssecretaris gemeld zonder dat zelfs maar gewag gemaakt wordt van een noodzakelijke afname of limitering van de militaire geluidruimte.

Als uw concrete verzoek aan de staatssecretaris zich beperkt tot het binnen de afgesproken geluidsruimte opheffen van het onderscheid ‘lichte’ en ‘zware’ vliegbewegingen binnen het totaal van 18050 vliegbewegingen per jaar, dan is dit verenigbaar met hetgeen in de Regionale Overeenkomst is vastgelegd. Mocht dit verzoek echter ook de bovengenoemde uitbreiding van de geluidruimte en de aanpassing van de openingstijden bevatten, dan beschouwen wij uw verzoek als strijdig met artikel 6.3 van de Regionale Overeenkomst. Los daarvan komt het verzoek dan in strijd met het met de wijziging van 2003 beoogde doel van artikel 3.1 en met het bepaalde in artikel 4.

Wij benadrukken dat wij er de voorkeur aan geven via het mobiliseren van zowel de regionale partijen als de provinciale en landelijke politiek te komen tot een scenario waarin de door militair gebruik van de vliegbasis veroorzaakte overlast (geluid, emissies) effectief gelimiteerd wordt. Pas binnen een dergelijk scenario wordt voor ons bespreekbaar een (beperkte) toename van het civiele medegebruik in termen van geluidproductie, waarbij de toename van de luchtverontreinigende emissies op zijn minst voor volledige compensatie in aanmerking komt. De Regionale Overeenkomst zou dan dienovereenkomstig middels consensus kunnen worden gewijzigd.

Wij betreuren het ten zeerste dat in de huidige situatie zeer haastig naar oplossingen wordt gezocht, waarbij de betrokken partijen misschien edwongen worden onomkeerbare posities in te nemen. Wij betreuren verder dat er onvoldoende gelegenheid is om zelfs maar na te gaan in welke mate binnen de huidige Regionale Overeenkomst bij een gerichte inspanning van alle partijen een voor iedereen acceptabele oplossing mogelijk zou zijn. Wij zien geen reden, maar ook geen ruimte, afscheid te nemen van de Regionale Overeenkomst. In het verleden is gebleken dat wijzigingen in goed overleg niet alleen denkbaar maar ook mogelijk zijn.
Het leek ons goed u te laten weten dat wij daaraan ook nu wensen vast te houden.

Graag vernemen wij van u.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Brabantse Milieufederatie
Namens de gemeente Veldhoven, M.P.J.C. van Lisdonk-Jacobs
Namens de gemeente Eersel, H.M.J. Wijnands


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp