Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS 4 NOVEMBER 2005

Geachte heer Van der Knaap,

In de brief 2005-26-10/BdB/RS/Ivh d.d. 26 oktober 2005 heeft Eindhoven Airport u verzocht de beschikking voor de jaren 2006 en 2007 zodanig aan te passen, dat de vestiging van een Ryanair base op Eindhoven Airport mogelijk wordt. Dit houdt in dat binnen een totaal van 18050 vliegbewegingen geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen de categorieën ‘licht’ en ‘zwaar’ en dat de openstellingstijden, met name in het weekend, worden verruimd. In de brief wordt gemeld dat de voorgenomen activiteiten passen binnen een geluidoppervlak van 4.65 km 2, overeenkomend met hetgeen is afgesproken in de Regionale Overeenkomst van 2000.

De vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) wenst u erop te attenderen dat de gevraagde verruiming van de openstellingstijden zich niet verdraagt met hetgeen is vastgelegd in de Regionale Overeenkomst van 2000, noch met hetgeen is vastgelegd in de wijziging daarvan in 2003. Evenmin passen de genoemde activiteiten binnen het geluidoppervlak dat daarbij is vastgelegd (3.05 km 2 in 2006, 3.15 km 2 in 2007). De Regionale Overeenkomst kan slechts met instemming van alle betrokken partijen worden gewijzigd, waartoe vooralsnog bijna de helft van de ondertekenaars niet bereid is. In dit licht heeft het aanpassen van de huidige beschikking nog geen zin en kan hooguit leiden tot een verstoring van de tot nu toe stabiele verhoudingen tussen Eindhoven Airport en de regio, waar geen van de betrokkenen baat bij heeft.

Voor de volledigheid vermelden wij dat meermalen is uitgesproken dat over een grotere geluidruimte voor de civiele luchtvaart met zowel de BOW als met de andere partijen in de omgeving zeer zeker te overleggen valt, namelijk zodra duidelijk is dat de nu nog door Defensie geclaimde en reeds 10 jaar ongebruikte reserveruimte definitief niet door Defensie gebruikt zal worden voor oefeningen met gevechtsvliegtuigen.

Eindhoven Airport meldt in de bovengenoemde aanvrage dat voor de voorgenomen burgerluchtvaart activiteiten een brede steun wordt ervaren in de regionale politiek, in het bedrijfsleven, en onder de Brabantse bevolking.

Wij hechten eraan u erop te wijzen dat de steun binnen de regionale politiek niet zo breed is als in de aanvrage wordt gesuggereerd. Het publieke debat, dat in de regio begint te ontstaan door de grote aandacht die de media op dit moment besteden aan de groeiplannen van Eindhoven Airport, zal het nu al smalle draagvlak in de omgeving verder doen afkalven.

Tenslotte willen wij melden dat de steun die voor de groei van Eindhoven Airport zou bestaan bij de Brabantse bevolking is gebaseerd op de resultaten van een belevingsonderzoek, dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd. Wij hebben kennis genomen van het genoemde onderzoek, en constateren dat de manier waarop dit is verricht aan ernstige bedenkingen onderhevig is. Wij hebben een dermate grote twijfel aan de betrouwbaarheid van de resultaten, dat wij op korte termijn zelf een onafhankelijk onderzoek zullen laten uitvoeren.


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp