Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


. Opening

Voorzitter Bernard Wagemakers opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Zoals in de uitnodiging vermeld wordt het jaarvergaderingsgedeelte zeer kort gehouden omdat zeer veel tijd nodig is voor het agendapunt: De Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport.

2. Ingekomen en verzonden stukken

De lijst met een opgave van de stukken vanaf 22 juni 1999 ligt ter inzage.

3. Verslag Jaarvergadering 21 juni 1999 is uitgereikt, door de leden gelezen en goedgekeurd.

4. Jaarverslag 1999

Het jaarverslag 1999 bestaat deze keer uit een lijst van alle stukken van 1999 en ligt ter inzage.

5. Jaarverslag 1999 penningmeester en kascommissie

- Penningmeester Piet Pijnenburg doet verslag over 1999. Op een vraag vanuit de zaal over wanbetalers wordt geantwoord dat zij 2 jaar acceptgiro's en herinneringen krijgen. Bij geen betaling volgt verwijdering uit ledenlijst.
- De kascommissie bestaande uit J. Kaspers en G. de Wind hebben de betreffende administratie in orde bevonden en doen enkele aanbevelingen.
- Voor de kascommissie voor het jaar 2000 melden zich K. Deckers en J. Kaspers.

6. Bestuurswisseling/verkiezing

- Er hebben zich geen nieuwe bestuurskandidaten gemeld.
- Piet Pijnenburg treedt door drukke werkomstandigheden af als penningmeester, vice-voorzitter en bestuurslid. Wegens tijdbesparing nu, wordt later in bestuurskring afscheid van hem genomen.
- Stefan Nuys wordt benoemd als nieuwe penningmeester.
- De volgens het rooster aftredende Rien van Dongen wordt herbenoemd.

7. Uitleg over de totstandkoming van de Regionale Overeenkomst en goedkeuring van de leden

De belangrijkste afspraken, geldend voor het burgervliegverkeer, waar 2 jaar lang over is gediscussieerd en onderhandeld:
a. De afspraken gelden voor een lange termijn, tot het jaar 2015
b. De openingstijden worden niet gewijzigd, dus geen nachtvluchten.
c. Een grens op de groei van Eindhoven Airport door een vastgestelde maximale geluidsruimte: 35 Ke in een gebied van 4,65 km2.
De indicatieve 35 Ke zone besloeg een gebied van (naar schatting) 13 km2 waardoor 60 / 70.000 vliegbewegingen mogelijk zouden zijn.
d. Totdat de zonering is vastgesteld (naar verwachting in het jaar 2004) maximaal 18.050 vliegbewegingen per jaar, waarvan in het jaar 2000 maximaal 800 'zware' vliegbewegingen. Die 'zware' vliegbewegingen mogen tot in het jaar 2004 toenemen met 300 per jaar.
e. Een systeem van vliegbaanbewaking dat controle voor iedereen mogelijk maakt.
f. Een begeleidingsgroep, GLOBE: Gezamenlijk Luchthaven-Omwonenden Beraad Eindhoven, die de uitvoering van de Overeenkomst bewaakt en de Overeenkomst verder uitwerkt.
Uitleg over het grote belang van ondertekening met een reden te meer:
De Raad van State heeft eindelijk uitspraak gedaan in het Hoger Beroep van Defensie en Eindhoven Airport N.V. tegen de vernietiging (winst BOW) van de Beschikking 936 'zware vlbw.' 1998. BOW heeft nu verloren, een merkwaardige redenering; Defensie heeft het eigenlijk voortdurend verkeerd gedaan en de handelwijze was door de rechter in Den Bosch veroordeeld.
Den Haag is gelukkig en vol lof over de Regionale Overeenkomst, een voorbeeld voor andere luchthavens.
De Overeenkomst vraagt wetswijziging i.v.m. de te maken afspraken in de aanwijzings- en zoneringsprocedure.

Stemming: alle aanwezige leden zijn vóór ondertekening van de Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport

8. Belangrijke zaken

Werkgroep MER
September 1999 zou Defensie komen met een Startnotitie die het begin vormt van de Milieu Effect Rapportage. In de MER-procedure zal de heer Jozef Jansen uit Vessem het Bestuur van BOW vertegenwoordigen.
Veel aandacht zal worden besteed aan geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit.
De Vereniging BOW zal als rechtspersoon en als belanghebbende inspraakreacties insturen.

Klachten
Meer aandacht dan tot nu toe mogelijk ( door de drukte rondom de Overeenkomst) zal nodig zijn voor het militaire vliegverkeer dat nog steeds de meeste klachten oplevert.
De klachtenafhandeling geeft dikwijls extra ergernis. Er wordt ook nog altijd onbeschermd proefgedraaid.
Een gesprek met de nieuwe Commandant wordt geregeld.

COVM
De meerderheid van de aanwezige leden wil graag dat BOW, als extra versterking, lid wordt van de COVM.
De gedachte dat BOW altijd op eigen houtje wil kunnen werken wordt niet overgenomen.Het verzoek zal worden doorgegeven. De Staatssecretaris moet beslissen.

PR
BOW heeft meer deskundigheid nodig om het nieuws telkens snel en duidelijk naar buiten te brengen.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp