Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 
 

Onderzoek luchtkwaliteit Woensel

 

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Eindhoven Airport

In de Wet Luchtkwaliteit (Wlk) [1] staan wettelijke luchtkwaliteitsnormen opgenomen. Voor de luchtverontreinigende stoffen stikstof(di)oxiden (NO2 en NO), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb) zijn in bijlage 2 van de Wet milieubeheer grenswaarden opgenomen. Voor de luchtverontreinigende stoffen ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen zijn richtwaarden opgenomen.

Toetsing van genoemde grens- of richtwaarden dient plaats te vinden op locaties waar sprake is van “toepassing” van de Wlk (artikel 5.19 Wm) én sprake is van significante blootstelling (artikel 65 en 22 Regeling beoordeling luchtkwaliteit). Indien op een te beoordelen locatie niet voldaan wordt aan het toepasbaarheidsbeginsel dan is toetsing niet aan de orde. Indien op de te beoordelen locatie wel voldaan wordt aan het toepasbaarheidsbeginsel maar er geen sprake is van significante blootstelling dan is toetsing eveneens niet aan de orde.

Het doel van onderhavig onderzoek is het in kaart brengen van de concentraties NO2, SO2, CO, fijn stof (PM2,5 en PM10), Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen in de buitenlucht ter plaatse van de Spottersweg te Woensel nabij het vliegveld.

De meetlocatie ligt ten noord-oosten van de landingsbaan van Eindhoven Airport. De wegingen van stoffilters (ter verificatie van de ß-stofmonitoren) zijn uitgevoerd door de GGD medische milieukunde te Amsterdam, die hiervoor is geaccrediteerd.

Vergelijkende buitenlucht-concentraties in de omgeving van Eindhoven zijn verkregen via het landelijk meetnet van de RIVM.

Het onderzoek is gestart in april 2010. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen uitgevoerd van 1 april 2010 tot 1 november 2010.

Lees hier het rapport