Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


In de Wet Luchtkwaliteit (Wlk) [1] staan wettelijke luchtkwaliteitsnormen opgenomen. Voor de luchtverontreinigende stoffen stikstof(di)oxiden (NO2 en NO), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb) zijn in bijlage 2 van de Wet milieubeheer grenswaarden opgenomen. Voor de luchtverontreinigende stoffen ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen zijn richtwaarden opgenomen.

Toetsing van genoemde grens- of richtwaarden dient plaats te vinden op locaties waar sprake is van “toepassing” van de Wlk (artikel 5.19 Wm) én sprake is van significante blootstelling (artikel 65 en 22 Regeling beoordeling luchtkwaliteit). Indien op een te beoordelen locatie niet voldaan wordt aan het toepasbaarheidsbeginsel dan is toetsing niet aan de orde. Indien op de te beoordelen locatie wel voldaan wordt aan het toepasbaarheidsbeginsel maar er geen sprake is van significante blootstelling dan is toetsing eveneens niet aan de orde.

Het doel van onderhavig onderzoek is het in kaart brengen van de concentraties NO2, SO2, CO, fijn stof (PM2,5 en PM10), Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen in de buitenlucht ter plaatse van de Spottersweg te Woensel nabij het vliegveld.

De meetlocatie ligt ten noord-oosten van de landingsbaan van Eindhoven Airport. De wegingen van stoffilters (ter verificatie van de ß-stofmonitoren) zijn uitgevoerd door de GGD medische milieukunde te Amsterdam, die hiervoor is geaccrediteerd.

Vergelijkende buitenlucht-concentraties in de omgeving van Eindhoven zijn verkregen via het landelijk meetnet van de RIVM.

Het onderzoek is gestart in april 2010. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen uitgevoerd van 1 april 2010 tot 1 november 2010.

Lees hier het rapport
 Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp