BOW BOW


Verslag openbare ledenvergadering op maandag 15 juni 2009

Locatie: Leenhoef te Knegsel
Aanwezig: ca 50 leden 
Verslag: Louis Cleef


AGENDA

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen bestuur
Sinds de laatste ledenvergadering hebben veel activiteiten plaatsgevonden, zowel van de kant van het bestuur als van verschillende leden. Een overzicht van de activiteiten vindt u op onze website.
 
3. Verslag ledenvergadering 12 december 2008
Wordt goedgekeurd.

4. Jaaroverzicht 2008 door de voorzitter
De voorzitter start met het geven van een korte uiteenzetting over wat het afgelopen jaar is gebeurd. In het kort komt dit op het volgende neer.
• Circa 37% van de bezoekers van de BOW site heeft de radarbeelden geraadpleegd.
• Juridische acties zijn gecontinueerd.
• Wat betreft het functioneren van de geluidmeetpalen: de koppeling met het RBS (Route Bewaking Systeem) is nog niet gerealiseerd. Dit wordt ook door GLOBE gevolgd.
• Openingstijden: Geschil is aangemeld. Na behandeling in GLOBE is van verdere acties afgezien.
• Commissie van wijzen. Conclusie: zie eindrapport van de commissie. Grote waardering voor Regionale Overeenkomst. Over het functioneren van GLOBE zie punt 7.
• Vertegenwoordiging Alderstafel. BOW zal de belangen van de omwonende behartigen.
• Aantal klachten 2008 was lager dan dat van 2007. Van de zijde van Defensie kijkt men naar het aantal klachten. Defensie vloog in 2007 meer.
• Eind december hadden we 1266 leden.

5. Jaaroverzicht 2008 door de penningmeester
• Het eigen vermogen is met circa 2000 Euro afgenomen.
• De leden hebben in 2008 een bijdrage geleverd van circa 9000 Euro.
• De kascontrole heeft plaatsgevonden door Piet Pijnenburg en decharge wordt verleend. De penningmeester bedankt Piet voor zijn bijdrage.

6. Bestuurswisseling / verkiezing
• Aftredend volgens het rooster zijn: Klaas Kopinga en Jeroen Rooijakkers, Beiden worden bij acclamatie opnieuw verkozen.
• Bestuurskandidaten, voorgedragen door vijf of meer leden, hadden zich tot tenminste 3 dagen voor de vergadering kunnen aanmelden bij het bestuur. Vraag uit het publiek. Bestaat er een vergoeding? Dit is niet het geval. Op dit moment zijn we nog op zoek naar een secretaris die voornamelijk hand en spandiensten kan verrichten. Via Veldhoven Stimulans geen resultaat.

7. Ontwikkelingen binnen GLOBE
• Partijen hebben afgesproken dat voorlopig geen nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. Voorafgaand aan het Alders advies zal een plan van aanpak worden besproken met betrekking tot overtredingen en het koppelen van de geluidspalen aan het routebewakingssysteem (betaald door EA). Defensie wil meewerken mits de gegevens van Defensie worden beschermd. Afspraak is dat e.e.a. algemeen beschikbaar wordt. Vraag uit het publiek. Waarom zijn er geen kwartaaloverzichten via Defensie beschikbaar.
• De belangrijkste dingen gebeuren op dit moment aan de Alderstafel.

8. Ontwikkelingen regionale Alderstafel
• Gesprekken zijn begin januari begonnen. Diverse subtafels voor:
i. ruimtelijke economische verkenning,
ii. milieu randvoorwaarden,
iii. communicatie, en
iv. delegatieoverleg.

• Besloten is een tweede ring van plaatsvervangers te laten aanschuiven. Voor BOW zijn de taken verdeeld tussen Wim de Jonge en Klaas Kopinga. Wij spreken niet over hoe we een vaststaand aantal vliegbewegingen van Schiphol moeten opvangen maar welke ontwikkeling nuttig is voor de regio.
• Op dit moment zijn 7 gemeenten aangesloten.
• Algemene lijn is door BOW uitgezet. Zie de twaalf puntenlijst welke op 22 januari is ingediend.
• BMF is volgens iemand uit de zaal door de provincie monddood gemaakt. De voorzitter legt uit dat dit niet geldt voor acties richting Defensie.
• Er zijn geen openbare verslagen van het overleg. Vanuit de zaal wordt gesteld dat je als burger zou moeten kunnen controleren of alle “geluiden” binnenkomen. Het gaat om transparantie.
• Het voordeel van BOW is de grote dossierkennis. We willen de behoefte van de regio in kaart brengen.
• Uit de zaal wordt opgemerkt dat we zouden koppelen aan geluidhinder. Wij willen geen afspraken over aantal vliegbewegingen. Hinder is geluid en milieu. Verder geeft men aan dat men het idee heeft dat er meer vliegbewegingen zijn. Meer vakantiecharters. Volgens EA zijn er 9% minder bewegingen.
• Onder de regio verstaat men het gebied binnen 30 tot 45 autominuten. De regio kan een bepaalde behoefte hebben. Deze behoefte is vastgesteld. Uit het publiek: 49% vliegt nooit. Moeten wij die markt willen en gedogen. Wat is realistisch. We gaan uit van een regio gebonden behoefte. Ca 1.5 miljoen passagiers per jaar. Vorig jaar 1.6 miljoen passagiers. Als we praten, willen we eerst kijken naar de behoefte van deze regio, in alle opzichten, te weten:
i. Zakelijk,
ii. Vakantie en
iii. Leisure

• Er zijn een aantal scenario’s doorgerekend. Deze plaatjes circuleren bij de Alderstafel. Als men bereid is de openingstijden niet te verruimen en stille vliegtuigen in te zetten komen we een heel eind.
• Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom er geen lijn naar Schiphol is. Onderwerp van gesprek is de aansluiting HSL etc. Dit wordt telkens door BOW ingebracht. Dit maakt onderdeel uit van de ruimtelijk economische verkenning.
• Studie opgezet m.b.t. het inzetten van daling en routespreiding. Biedt dit mogelijkheden? Eerst afspraken dan maatregelen. Er worden alternatieven onderzocht m.b.t. fijnstof emissie.
• Businesscase: EA heeft deze neergelegd. Gebaseerd op de luchtvaartbehoefte van de regio en het gewenste marktaandeel. Hieruit volgen het aantal bestemmingen (afstand 2 tot 3 uur vliegen). Hiermee wil EA zijn doelstellingen halen. Afwegingen tussen People, Planet en Profit moeten gemaakt worden. Nu moeten we er werk van maken. Voor 8 juli moet alles duidelijk zijn.
• De onderhandelingen aan de Alderstafel willen we voeren met een mandaat namens de leden. We willen zo lang mogelijk meewerken aan een zo best mogelijke deal. Alders komt altijd met een advies, ongeacht aantal voor- en tegenstemmers. De eerste opdracht van Alders was draagvlak creëren voor 35.000 vliegbewegingen. EA heeft zich geconformeerd aan dat uitgangspunt.
• We geven alle leden uiteindelijk aan het einde van de overlegperiode via onze website de gelegenheid te stemmen op het voorstel. De leden geven het bestuur het mandaat om door te praten tot het einde.
• Wim geeft als voorbeeld hoe het bij Schiphol is gegaan. Als je wegloopt of niet ondersteunt mag je niet meedoen aan het verder uitwerken van de plannen. Je zult uiteindelijk werkgroepen moeten maken die de zaken uitwerken. Het is niet zo dat als je nee zegt dat je daarna toch weer mag meedenken.
• Alders rapporteert aan het kabinet. Uit de zaal wordt opgemerkt dat men de samenhang met Defensie mist.
• Uit de zaal wordt gevraagd hoe het zit met de planschaderegeling. Deze bestaat niet meer. Binnen de 35 Ke zone is maar een deel van de 22 km2 volgevlogen. Men heeft dus al jaren rekening gehouden met het feit dat er op bepaalde plaatsen niet gebouwd mag worden. Nu bestaat de kans dat de zone toch volgevlogen gaat worden en we binnen veel meer gebieden veel overlast gaan krijgen.
• M.b.t. de vertrouwelijkheid wordt medegedeeld dat we wel met onze achterban moeten kunnen spreken. Uiteindelijk is het de verdeling van de 3 P’s. Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom alles vertrouwelijk moet zijn en wordt voorgesteld te vragen aan de omgeving van Tops hoe deze geïnformeerd wordt.
• Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat in Oerle, Knegsel, en Wintelre flyers uitgedeeld zijn. Spandoeken (3 x 2 meter) zijn in Oerle opgehangen. Geweldig initiatief. We moeten uitdragen dat we gesteld zijn op rust!. Komende maand blijft belangrijk!
• Het bestuur geeft aan dat zij graag alle leden willen betrekken bij acties richting het vliegveld om de overlast van het vliegveld te beperken en roept de leden op mee te doen. Het is geen zaak van het bestuur alleen, maar van de gehele vereniging. Aan de leden wordt verzocht hun verontwaardiging te tonen door bijvoorbeeld:
i. Protestbordjes, spandoeken (zie website BOW).
ii. Breed gedragen lokale acties op te zetten. (zie ook protestlied op BOW site) Andere acties zijn uiteraard ook welkom.

9. Lopende procedures samen met de BMF en de gemeenten Veldhoven en Son en Breugel:
• Bezwaar tegen de Beschikking Burgermedegebruik 2008 – 2009
• Beroepschrift tegen het Aanwijzingsbesluit militair Luchtvaartterrein Eindhoven; Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Vrijdag 15 mei is een hoorzitting geweest. Wij willen graag helderheid over de rol van Defensie. In de zaal vraagt men zich af wat er gebeurt als deze er niet komt. De uitwerking van het Alders advies voor 2020 en later zal niet echt veranderen.

10. Rondvraag en sluiting
• Gevraagd wordt van hoeveel leden het e-mailadres bekend is. Het gaat om 1/3 van het ledenbestand. Mevr. Kloppenburg uit Best biedt aan de e-mail adressen van de leden uit Best op te vragen.
• Aandacht wordt gevraagd voor de waardevermindering van de woningen.
• Wij proberen ook de 20 Ke zone onder de aandacht te brengen. Sommige gemeenten bouwen wel binnen deze zone. Als er een groeiscenario komt dan willen we weten over hoeveel woningen c.q. aantal gehinderden het gaat. Dit staat op de agenda.
• Vanuit de zaal wordt een compliment gemaakt voor de bevlogenheid van het bestuur en de acties die worden ondernomen.
• Gevraagd wordt in hoeverre het waardevol is om een aantal woordvoerders van politieke partijen uit te nodigen (de landelijke vertegenwoordigers) die voor ons zo dadelijk de beslissing gaan nemen. Voorgesteld wordt dat woordvoerders door BOW worden uitgenodigd.

De volgende ledenvergadering zal waarschijnlijk in het najaar van 2009 worden gehouden. Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt (onder andere via de website).

Onder dankzegging voor een ieders inbreng sluit de voorzitter vervolgens de vergadering.
 

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp