Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOWBeroep tegen het aanwijzingsbesluit militair luchtvaartterrein Eindhoven.
Ingesteld door Mr. Van den Biesen namens BOW, BMF en de gemeenten Veldhoven en Son en Breugel
(22 februari 2008)

De belangrijkste punten uit het beroepschrift: 

1. Het aanwijzingsbesluit is feitelijk inhoudelijk gelijk aan het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Dat is 
    opmerkelijk om dat een groot aantal partijen unaniem waren in hun afwijzing op onderdelen. Nog 
    opmerkelijker: de gedane suggesties gedaan door de commissie art. 21 LVW en de commissie MER 
    zijn volledig terzijde geschoven.
2. Een deel van de ingediende bezwaren is niet behandeld/besproken. 

De zone.
3. De vastgestelde geluidsruimte is vele malen groter dan het huidige militaire gebruik vraagt. Daarvoor 
    ontbreekt elke onderbouwing. De gevolgde redenering zou met evenveel recht kunnen leiden tot een 
    zone die twee keer zo groot of vijf keer zo klein is.
4. Het besluit is niet zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd. De enkele verwijzing naar 
    geheimhoudingsbepalingen in de LVW doet daaraan niets af.
5. De wijze van aanwijzen kan in de toekomst leiden tot een simpele overheveling van militaire 
    gebruiksruimte naar civiele gebruiksruimte. Een mogelijkheid die op een andere locatie een 
    bestuursrechtelijke toets niet zou kunnen doorstaan. Dat is onaanvaardbaar. 

De MER
6. De MER voldoet niet aan de geldende wettelijke vereisten.
7. Het uitgangspunt ( de nulsituatie) is volstrekt willekeurig gekozen. De zone had al in 1979 moeten 
    worden vastgesteld. Dat had ook het uitgangspunt moeten zijn.
8. Alternatieven voor het militaire gebruik zijn niet onderzocht. Het beperkte alternatief is om 
    economische redenen (Brainport) niet onderzocht. De gebruikte motivering is zodanig onvoldoende 
    uitgewerkt dat op grond daarvan het economisch belang nooit zou kunnen prevaleren boven het
    belang van de omgeving. 

Luchtkwaliteit
9. Geen onderbouwing voor de stelling dat de impact op de luchtkwaliteit als niet noemenswaardig 
    buiten beschouwing kan blijven. 

Economie
10. Onderbouwing van de functie van Eindhoven Airport binnen Brainportgedachte ontbreekt, 
      behoudens het opvoeren van de plannen van Ryanair, die haar plannen met enige regelmaat wijzigt.
11. Een gedegen analyse van de mogelijke vervoersbehoefte ontbreekt geheel. Het opvoeren van 
      Ryanair kan bezwaarlijk als cruciaal voor de ontwikkeling van Brainport worden gehanteerd.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp